Samhällsutveckling och hållbarhet

Strängnäs kommun samhällsplanerar för framtiden med utgångspunkt att med en långsiktig hållbar utveckling kunna bevara och utveckla Strängnäs kommun som en dynamisk idyll.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

Citatet är stommen i FN:s rapport "Vår gemensamma framtid".

I Rio de Janeiro år 1992 beslutade FN om de tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna samverkar och är beroende av varandra för att en god hållbar stad och kommun ska kunna uppnås.

Strängnäs kommuns vision lyder:
”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Alla människor ska ges lika möjlighet till en god livssituation utifrån skilda behov och förutsättningar.

Social hållbarhet i Strängnäs kommun är:

  • Jämställdhet inom kommunens alla verksamheter
  • Folkhälsa
  • Tillgänglighet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt eller med andra ord om att anlägga ett hållbart förhållningssätt till ekonomin.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att rådande ekonomisk tillväxt inte ska få ske till priset av en förstörd miljö. Det gäller att långsiktigt bevara ekosystemets produktionsförmåga och biologiska mångfald och minska påverkan på naturens och människans hälsa.
(Natkom, Rapport 35, Nilsson Viveka).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021