Våtkompostprojekt

2015 vann Strängnäs kommun Mälarens vattenpris för försöksprojektet våtkompost. Ett nära samarbete mellan politiken och förvaltningen ledde till ett bra resultat som är en bra förutsättning för det framtida arbetet med hållbara återvinningssystem.

Hur går det till?

Projektet går ut på att man bryter ner ämnen i avloppsslam från slutna tankar genom att slammet samlas in och lagras i lantbrukares överblivna gödselbrunnar som inte längre används. När slammet har placerats i brunnen tillsätter man en viss mängd Urea, konstgjort urinämne, och värme för att göra slammet rent från farliga ämnen. När processen är klar tar man prover och ser allt ok ut kan slammet spridas på åkrarna.

Alla vinner

I Strängnäs kommun har det hittills gjorts ett flertal försök. Försöken har fallit väldigt väl ut. Det är till och med så att reningsprocessen har gått snabbare än förväntat.

Den stora vinsten med processen är att vi sluter näringsämnenas kretslopp vilket man inte alltid lyckas med i de större reningsverken. Risken för övergödning minskar, transporterna minskar och det byggs upp ett hållbart samarbete med de lokala lantbrukarna.

Bakgrund

Våtkompostprojektet startade 2013 och är ett samarbetsprojekt mellan Strängnäs kommun, en lokal lantbrukare i Skäggesta, Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med försöken är att utvärdera metoden och får den ett bra resultat kan det bli en del av Strängnäs framtida avloppsreningssystem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2018