Andra webbplatser

Eget avlopp

Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk.

Att anlägga ett enskilt avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Prövning av ansökan om tillstånd/handläggning är förenat med en avgift enligt taxa inom miljöbalkens område.

De enskilda avloppen står för en stor del av läckaget av näringsämnen till våra sjöar och vattendrag. Belastningen av fosfor är lika stor från enskilda avlopp som från de allmänna avloppsanläggningarna, trots att endast tio procent av befolkningen är anslutna till enskilda avlopp. På många ställen är enskilda avlopp anledningen till att en tidigare fin badsjö i stället har blivit en igenväxt dyig sjö.

I Strängnäs kommun måste vi vara mycket aktsamma med hur vi anlägger våra avlopp på grund av närheten till Mälaren och Östersjön som redan är svårt påverkade av övergödning och andra miljöbelastningar. Stora ytor i kommunen har sina avrinningar direkt till Mälaren.

Enskilda avlopp innebär också en stor risk för spridning av bakterier, virus och andra skadliga ämnen, exempelvis läkemedelsrester. Det orenade vattnet kan nå en dricksvattentäkt eller närliggande sjöar eller vattendrag där människor och djur kan smittas av någon sjukdom. Reproduktionsproblem hos fiskar är ett exempel på resultat från utsläpp av läkemedelsrester.

Läs gärna vårt informationsmaterial innan du ansöker om enskilt avlopp. 

Ändringen är anmälningspliktig, skicka in anmälan till miljöenheten. Beskriv i anmälan vad som ska ändras. Blankett går att hitta här. Det kan finnas olika bestämmelser för olika områden och olika lösningar. Se gärna allmän information om enskilda avlopp på denna sida. 

Du behöver tillstånd för att göra ett nytt avlopp. Ta kontakt med konsult eller annan sakkunnig som kan föreslå en lämplig avloppslösning på er fastighet. Därefter ska en ansökan med situationsplan och eventuella grannintyg skickas till miljöenheten, Ansökningsblankett hittar du här. När ansökan är komplett kan ett besök på fastigheten göras för att titta på placeringen. Se gärna allmän information om enskilda avlopp på denna sida.

Om huset inte nyttjas under en längre tid, minst 6 månader, kan du begära uppehåll i hämtning hos renhållaren, det vill säga Sevab. Anmälan måste göras senast 3 månader före den avsedda upphållsperioden. Anmälan om uppehåll gör du via Sevab. Om huset används i liten omfattning men inte uppfyller kraven för uppehåll, kan du efter ansökan till samhällsbyggnadsnämnden få prövat om förlängt hämtningsintervall. Ansökningsblankett hittar du här.

Se information på avloppsguiden samt i vårt infoblad.

Enligt lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljö, § 3, krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering. Anmälan görs till miljöenheten, anmälan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2018
Bygga, bo och miljö