Enskilt avlopp

Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Nedan finns information om hur du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp.

Tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med ansluten WC.
 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) inom områden med detaljplan.
 • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning (Tillstånd krävs inte vid anslutning av WC till befintlig anläggning med tillstånd som redan har ansluten WC, om varken vattenmängden eller antalet anslutna personer ökar).
 • Vid påkoppling av urinsorterande vattenspolande toalett eller liknande till en befintlig BDT-anläggning.
 • Ändra plats för en avloppsanordning (även om du har tillstånd för en sådan anordning för din fastighet).
 • Ändra typ av avloppsanordning eller utsläppspunkt.
 • Göra förändringar i en avloppsanordning som saknar tillstånd.

Du måste göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) - avlopp utanför planlagt område.
 • Ändringar av befintligt avlopp, med tillstånd, om ändringen kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Exempel på åtgärder:

 • Gräva om en markbädd eller infiltration inom ramen för tidigare givet tillstånd
 • Tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har som syfte att förändra avloppsvattnets sammansättning
 • Komplettera en markbädd med fosforfällning
 • Ansluta urin från en ej vattenspolande urinsorterande toalett
 • Ansluta jacuzzi eller större badkar utan utjämningsanordning till avloppsanläggningen
 • Ansluta en hemmafrisersalong
 • Installera en matavfallskvarn
 • Ändra från bostad till t.ex. vandrarhem
 • Utöka en verksamhet vid t.ex. skola
 • Ansluta t.ex. ett attefallshus som hyrs ut under halva året

Anmälan eller tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs inte vid:

Enklare underhållningsåtgärder, på en avloppsanordning med befintligt tillstånd, som inte innebär att någon ny teknik tillförs eller att några delar av anläggningen flyttas till ny plats.

Exempel på underhållningåtgärder:

 • Byte av förslitningsdelar (t.ex. pumpar eller T-rör)
 • Byta ut en slamavskiljare eller sluten tank mot ny likvärdig, så länge avloppsanordningen ligger på samma plats som tidigare och är anpassad till anläggningens dimensionering.

Ansök om enskild avloppsanordning

Ansök om enskilt avlopp

Du diskuterar tillsammans med din entreprenör/konsult om vilken avloppslösning som är bäst på den aktuella fastigheten. Kontakta gärna miljöenheten för att få en preliminär bedömning av vilken skyddsnivå som kommer att krävas.

Du skickar in ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanordning till miljöenheten med förslag på lösning.

Se till att alla aktuella bilagor är ifyllda. Det kan vara flera bilagor som ska fyllas i, exempelvis ska både bilaga 1 och 3 fyllas i om du avser att anlägga minireningsverk med infiltration som efterpolering. Kom även ihåg att bifoga en skalenlig karta över avloppets placering med vattenbrunnar inom 150 meter markerade. 

Handläggningen av ditt ärende går fortast om handlingarna är kompletta.

Miljöinspektören granskar handlingarna, utreder och begär eventuellt in kompletteringar. Om det finns fornlämningar inom 50 meter från platsen där avloppet ska anläggas kontaktar miljöenheten Länsstyrelsen för att kontrollera om du behöver söka tillstånd för ingrepp i fornlämning. Om det finns grannar som kan beröras av avloppsanläggningen begär miljöenheten in grannyttrande. Exempel på berörda grannar är om det finns närliggande dricksvattenbrunnar eller om avloppet placeras mindre än 5 meter från fastighetsgräns. Miljöenheten tar med eventuella grannyttranden i bedömningen om tillstånd kan meddelas för avloppsanläggningen.

När ärendet är komplett kontaktar miljöinspektören dig för att boka tid för besök på fastigheten. Vid platsbesöket är det bra om fastighetsägaren och/eller entreprenören kan vara med. Vid platsbesöket tittar vi bland annat på avloppets placering, närliggande dricksvattenbrunnar samt utsläppspunkten. Om du avser att anlägga en infiltration gräver du, inför besöket en provgrop. Denna bör vara minst 2 meter djup alternativt nå berg eller grundvatten. Provgropen bör grävas i nära anslutning till plats där infiltrationen planeras. Vid ansökan om infiltration krävs alltid en siktanalys eller ett perkolationstest för att säkerställa att marken är lämplig för infiltration. 

Observera att miljöenheten inte utför jordprovtagning/ perkolationstester eller analys. Detta får er entreprenör/konsult hjälpa till med. Vid siktanalys skickas jordproverna till laboratorium för analys. Protokollet från siktanalysen eller resultatet från perkolationstestet ska skickas till miljöenheten. 

Du meddelas beslut om tillstånd på din ansökan. Vid anmälan får du ett skriftligt beslut med försiktighetsmått som ska uppfyllas. Med tillståndet följer villkor för utförandet av avloppsanordningen. Det är viktigt att du ser till att entreprenören som ska anlägga avloppet har fått ta del av beslutet då det alltid är du som ansvarar för att anordningen utförs enligt givna anvisningar och villkor. Du får INTE börja anlägga din avloppsanordning innan du fått ett skriftligt tillstånd!

Du anlägger avloppsanordningen enligt tillståndet eller beslutet med försiktighetsmått. Arbetet måste påbörjas inom två år och färdigställas inom fem år, annars förfaller tillståndet/beslutet och du måste ansöka om ny prövning. Observera att fotografier (enligt instruktioner i kvalitetsredovisningsblankett) ska tas under arbetets gång.

Så fort avloppet är anlagt fyller du och din entreprenör i en kvalitetsredovisningsblankett och intygar därmed att avloppet är lagt enligt beslutet. Blanketten, tillsammans med de foton som tagits under arbetets gång, skickas till Miljöenheten. 

När miljöenheten har gått igenom kvalitetsredovisningen skickas en bekräftelse på nytt avlopp till dig som fastighetsägare.

SEVAB får en kopia på bekräftelsen om nytt avlopp så att de kan registrera din anordning och se till att slamtömmning sker enligt renhållningsföreskrifterna. Det är därför viktigt att du skickar in kvalitetsredovisningen till miljöenheten så fort det nya avloppet är anlagt så att både miljöenheten och SEVAB får kännedom om att det nya avloppet är i bruk.

Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanordning förrän du fått ett beslut (tillstånd eller föreläggande).

Sanktionsavgifter vid utebliven ansökan eller anmälan

Om miljöenheten får kännedom om att en avloppsanordning har inrättats utan att en anmälan eller ansökan har lämnats in, är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att fatta ett beslut om miljösanktionsavgift. Sanktionsavgifterna är fastställda till 3000 kronor respektive 5000 kronor beroende på om överträdelsen gäller utebliven anmälan eller ansökan om enskilt avlopp.

Observera att en sanktionsavgift även tas ut om du har ansökt om tillstånd men börjat anlägga din avloppsanordning innan du fått ett skriftligt beslut.

Val av avloppssystem

Det är några saker du behöver tänka på i samband med val av avloppssystem.

Läs mer om val av system på avloppsguiden.se.

Skyddsavstånd du behöver ta hänsyn till

Det finns alltid risk för att en avloppsanordning kan förorena grundvatten, ytvatten eller förorsaka annan olägenhet. Därför ska du sträva efter väl tilltagna skyddsavstånd till exempelvis vattentäkter när avloppsanordningen planeras.

Läs mer om skyddsavstånd och var avloppet ska ligga på avloppsguiden.se.

Reningsmetoder

Det finns olika metoder att rena avloppsvatten. På avloppsguiden.se kan du läsa mer om de vanligaste metoderna.

Läs mer om reningsmetoder på avloppsguiden.se.

Krav på rening

Vilken reningsgrad din avloppsanordning förväntas klara beror på hur omgivningen påverkas eller riskerar att påverkas av utsläppet. Läs mer om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare på sidan Krav på rening.

Kontakt

 • Miljöenheten (avloppsgruppen)

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Telefontider avloppsgruppen:

  Tisdag-fredag kl. 13.00-15.00

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2019
Bygga, bo och miljö