Tillsyn av enskilt avlopp

I Strängnäs kommun finns det ungefär 4000 enskilda avloppsanläggningar. Varje år utför miljöenheten tillsyn på anläggningarna.

Varför utförs tillsynen?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Avlopp med bristfällig rening bidrar till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Även behovet av smittskydd, rening av läkemedelsrester och hushållskemikalier är en viktig anledning till att åtgärda bristfälliga avlopp.

En generell förbättring av de enskilda avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Hur går tillsynen till?

  1. Ett informationsbrev och en enkät skickas ut till fastighetsägare i det område som ska besökas. I enkäten får fastighetsägaren svara på frågor om avloppsanläggningen för att miljöenheten ska få ett bra underlag om vilken typ av avlopp som finns på fastigheten.
  2. Tillsyn utförs av miljöenheten.
  3. Efter besöket får fastighetsägaren en inspektionsrapport från miljöenheten där det framgår aktuell bedömning av anläggningen.

Vad händer om det krävs åtgärder?

  • Mindre åtgärder kan krävas för att befintligt avlopp ska uppfylla kraven på rening.
  • Om ett nytt avlopp behöver anläggas krävs det tillstånd.

Beroende på vilken åtgärd som behövs utföras kan fastighetsägaren få ett beslut från miljöenheten. På beslutet framgår det vilken åtgärd som krävs och inom vilken tid åtgärden förväntas vara utförd.

Vilka avloppsanläggningar uppfyller inte kraven?

Exempel på avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav är:

  • enkammarbrunnar, tvåkammarbrunnar och trekammarbrunnar med utsläpp i stenkista eller dike.
  • Många av de fastigheter som har slamavskiljare med efterföljande rening (till exempel infiltration eller markbädd) har anläggningar som inte längre fungerar som de ska.

Mer information om hur man kan bedöma statusen på sin avloppsanläggning finns på avloppsguiden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024