Avyttring av fjärrvärmerörelsen

Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2020 att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen. Projekt Calor befinner sig nu i marknadsföringsfasen. Här kan du ta del av tidplanen och våra vanligaste frågor och svar om avyttringen.

Bakgrunden till beslutet är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Strängnäs kommun har de senaste åren tagit flera beslut för att säkra den långsiktiga ekonomin. De omförhandlade hyrorna på campus och koncernbildningen är två viktiga pusselbitar på vägen. Det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommunkoncernen behöver därför hitta andra lösningar, utöver lån, för att möta framtida investeringsbehov.

Kommunens vision och önskat läge år 2030

År 2030 ska Strängnäs kommun vara en plats för boende, bildning och besök. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En viktig del i detta är att se över möjligheten att avyttra fjärrvärmen. En eventuell avyttring skulle frigöra kapital och minska kommunens framtida investeringsbehov när låneskulden minskar. Samtidigt skulle kommunen inte behöva göra fler investeringar i fjärrvärmeverksamheten.

En försäljning av fjärrvärmerörelsen skulle till exempel kunna möjliggöra stärkta förutsättningar för idrott och hälsa genom att utveckla Larslunda som ett attraktivt idrotts- och hälsocenter. Ett annat exempel för ett rikare kulturliv i kommunen skulle vara förbättrade möjligheter att utveckla ett kulturcentrum med scen. Målsättningen med avyttringsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära, för att kommunfullmäktige ska kunna ta ett väl underbyggt beslut till sommaren 2021.

Framtida aktieägaravtal

När beslutet togs i kommunfullmäktige om att starta en försäljningsprocess så öppnade kommunfullmäktige upp för möjligheten att sälja hela eller delar av fjärrvärmerörelsen. Det innebär att det finns möjlighet för kommunen att välja att fortsätta vara delägare.

Om processen resulterar i en försäljning är den gemensamma bilden att endast sälja en del av fjärrvärmerörelsen. Att förhandla in klausuler och behålla en viss andel som regleras i ett aktieägaravtal inflytande över prissättning. Det ger kommunen möjlighet att behålla en viss kontroll över verksamheten även vid en eventuell försäljning.

Fjärrvärmen i Strängnäs kommun

Idag äger Strängnäs kommun genom SEVAB ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme till anslutna villor och fastigheter runt om i Strängnäs kommun. Läs mer om hur fjärrvärmen fungerar på sevab.com/fjarrvarme.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar om avyttringen av fjärrvärmerörelsen. Hela processen ska vara transparent och därför kommer det komma nya frågor och svar vartefter det går framåt.

Historiskt har stora prishöjningar varit möjliga men med dagens möjligheter till alternativa uppvärmningslösningar minskar denna risk betydligt.

Möjligheten till en större höjning av fjärrvärmepriserna, oavsett ägare, bedöms därför vara begränsade då höjda priser skulle medföra både kundtapp och minskade volymer.

I Strängnäs fall bedöms den som relativt liten då prisnivån bedöms vara marknadsmässig. I dag finns det olika värmepumpar som tydliga alternativ till fjärrvärme. Då finns det inget stort utrymme att höja taxorna utan att man riskerar att tappa kunder.

Det är viktigt att processen är transparent, att alla ledamöter och medborgare har chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång. Målsättningen med hela avyttringsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära, för att kunna ta ett väl underbyggt beslut till sommaren 2021.


Hittills har alla ledamöter fått kunskapshöjande dragningar om kraftvärmebranschen, dess fördelar, möjligheter, utmaningar och komplexitet.

Vi vet hur kraftvärmeverksamhetens ekonomi och möjligheter sett ut historiskt, hur den ser ut idag och hur prognoserna ser ut framåt. Det är den bilden som i juni ska ställas mot ett skarpt bud innehållande både en summa pengar, hållbarhetsåtaganden, synen på kunderna och relationen till kommunen som eventuell fortsatt delägare.

Det finns möjlighet för kommunen att välja att fortsätta vara delägare och förhandla in klausuler som ger inflytande över prissättning och annat i framtida aktieägaravtal.

När politikerna ska fatta beslut om att sälja eller inte sälja kommer det att vara tydligt vad de två alternativen innebär. Det krävs ett aktivt beslut för att fortsatt vara ägare med de åtaganden som det medför. Det krävs också ett aktivt beslut om man beslutar sig för att sälja. Under processen ska dessa båda alternativ tydliggöras så att politiken förstår vilka prioriteringar man måste göra i de två alternativen.

Det är en eventuell köpares uppgift att driva sin verksamhet effektivt. Strängnäs växer och ambitionen är att även fjärrvärmen ska växa.

Fjärrvärme har flera fördelar jämfört med alternativa uppvärmningsformer och så länge fjärrvärmen kan lämna ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer fjärrvärmen att kunna växa. Baserat på affärsmässiga grunder (vilket gäller såväl för kommunen som annan extern ägare), kommer en eventuell köpare att se positivt på tillväxtmöjligheterna i Strängnäs och ha en vilja att investera i nät och produktion.

I en riskanalys har konsultbolaget KPMG påpekat att en försäljning kan minska kommunens möjligheter att använda SEVAB som aktör i miljöarbetet.

Kommunen kommer inte överväga en försäljning till en aktör som inte har en hög ambition när det gäller hållbarhetsarbetet Det kan man göra genom att ställa krav på att en möjlig köpare arbetar miljösmart. KPMG kan se att de aktörer som är intresserade av fjärrvärmerörelsen också har höga miljöambitioner.

Strängnäs är en tillväxtkommun i Mälardalen och eventuella köpare kan se flera utvecklingsmöjligheter. Fjärrvärme är en stabil verksamhet med god miljöprofil och som sådan mycket attraktiv bland intressenter. En köpare med liknande verksamheter kan även tillgodogöra sig samordningsvinster.

Osannolikt, men det skulle kunna vara möjligt i och med ett aktieägaravtal där man reglerar kommunens rätt att köpa tillbaka verksamheten vid en eventuell försäljning.

Strängnäs kommun har anlitat KPMG för att bistå vid avyttringsprocessen av SEVABs fjärrvärmerörelse. Som en del i uppdraget ansvarar KPMG för kontakter med intressenter. All kommunikation med intressenter sker under konfidentiella former, innebärande att intressenter gentemot KPMG har undertecknat ett sekretessavtal, vilket reglerar bland annat att utbyte av information och förhandlingar sker under sekretess.

Information Memorandum, populärt kallat IM, är ett dokument som beskriver fjärrvärmerörelsen och som upprättas av KPMG och tillhandahålls intressenter inom ramen för sekretessavtalet. Sekretessen syftar bland annat till att skydda SEVAB och dess affärspartners för eventuell skada om affärshemligheter kom ut i offentligheten och att skydda säljaren avseende förhandlingskritisk information under förhandlingar med konkurrerande budgivare.

Antalet fjärrvärmekunder är aldrig statiskt men i dagens läge ser det ut enligt följande:
Totalt antal anslutningar idag är 1346 st. + 6 st nya år 2020 (152).
Antal anslutningar för ett bostadshus (villor, radhus och lgh) är 831 st.
Antal anslutningar för flerbostadshus är 334 st. och i dem finns ca 6000 lägenheter.

Det som framför allt skiljer sig mellan fjärrvärme och värmepump är att investeringskostnaden är högre på värmepumpar men energipriset kan bli lägre med beroende på elpriset.

Övergripande tidplan

27 januari 2020

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun fattade beslut om att starta en avyttringsprocess av SEVAB:s fjärrvärmerörelse.

Maj 2020

KPMG utses som konsultföretag och blir drivande i processen och projekt Calor bildas. Projekt Calor består av KPMG, Skarp och Sweco som tillsammans bildar ett team av professionella rådgivare för att stötta kommunen och driva avyttringsprocessen framåt.

Hösten 2020

Avyttringsprocessen påbörjas där bland annat en risk- och konsekvensanalys påbörjas och urvalskriterier ses över.

December 2020

Risk- och konsekvensanalys skickades 9/12 till Kommunfullmäktige och presenterades på sammansträdet 14/12. Enligt rapporten är tidplanen något justerad, men det påverkar inte processen som helhet. Under vecka 51 skickades Information memorandum (IM) ut till marknadens potentiella köpare.

Januari 2021

Marknadsföringsfasen inleds under januari månad vilket innebär nya aktiviteter i processens gång. Indikativa bud har lämnats in. Ett virtuellt datarum skapas där potentiella köpare kan få mer information och ställa frågor. Även besök till anläggningen planeras där de inbjuda får chansen att ställa tekniska frågor och få en guidning i anläggningen.

Våren 2021

Utvärderingsfasen inleds och består bland annat av intressenternas besök och genomgång av verksamheten. Det görs dessutom en prioritering av och förhandlingar med intressenter utefter de urvalskriterier som vi tidigare i processen valt att prioritera.

Vår/sommar 2021

Beslutfas så snart utvärderingsfasen är klar är förhoppningen att stå med en intresserad köpare. Först då kommer ett beslut tas i Strängnäs kommuns fullmäktige huruvida det blir en försäljning.

Genomförandefas

Om Kommunfullmäktiga beslutar att försäljningen ska genomföras kommer en ny fas inledas för genomförande av försäljningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2021