Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige i Strängnäs beslutade den 30 augusti 2021 att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen till Solör. Från och med 3 januari 2022 träder köpet i kraft.

I samband med köpet byter bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB namn till Solör Bioenergi Strängnäs AB.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö kommer fortsätta stå för drift och leverans av fjärrvärme till slutet av året.

Om Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Solör Bioenergy Group är en aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Solör Bioenergi har sedan tidigare en uttalad strategi om att arbeta hållbart och miljöfrågor ligger högt upp på bolagets agenda.

 

Bakgrund till beslutet

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till 1,2 miljarder kronor för 80 procent av fjärrvärmeverksamheten. Alternativet till en försäljning hade varit att kommunen i stället måste tillskjuta betydande belopp de kommande tio åren för att klara investeringar och täcka underskott. Genom en försäljning undviker kommunen det och frigör nu kapital för andra satsningar.

Erfaren köpare

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. Idag finns bolaget på 165 platser i framför allt Sverige och Norge. De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamhet.

Satsningar på hållbarhet

Solör har tillsammans med Strängnäs kommun enats om en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs, till en gemensam kostnad av 10 miljoner kronor per år, under kommande sex åren.

Långsiktigt stabila värmepriser

Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång tid framöver. Kommunen har genom aktieägaravtalet stort inflytande på förändringar i taxorna.

Fortsatt satsning på biobränslen

Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär en fortsatt satsning på biobränslen i Strängnäs.

Långsiktig ägare

Solör har en ägarstruktur bestående av bland annat de svenska AP-fonderna, vilket borgar för ett långsiktigt ägande.

Givet att kommunfullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella mål gäller, är huvudfrågan för kommunen nu att ta ställning till alternativen

  1. Avyttra till Solör: Att avyttra 80 procent av sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten till förmån för andra kärnverksamheter inom kommunen.
  2. SEVABs utvecklingsalternativ: Att behålla sitt 100 procent innehav i fjärrvärmeverksamheten på bekostnad av minskade investeringar i andra delar av kommunen.

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag ABs förslag till beslut

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Som underlag för sitt beslut har Strängnäs kommunföretag AB bland annat vägt in följande:

Skillnader och likheter mellan de två alternativen

Alternativen har likheter inom områdena:

  • Hållbarhet - framstående hos båda
  • Värmepriser - realt oförändrade priser
  • Likartad bränslemix - nyttja befintligt

Det finns även likheter i långsiktigt ägande, förutom en ekonomisk skillnad där kommunen kommer behöva revidera budget för att nå kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om en god ekonomisk hållning.

Alternativet att inte sälja kräver en budgetrevidering om 450 miljoner kronor i minskade investeringar som skulle beröra fjärrvärmerörelsens investeringsbudget och andra kärnverksamheter inom kommunen.

Andra skillnader mellan alternativen är att Solör kan bidra med bred kompetens och högre volymtillväxt. Det finns olika antaganden i intäktsnivåer som följd av olika antaganden för volymtillväxten.

Vidare har Solör antagit en högre investeringsvolym inom både distribution och produktion än kommunen.

Värdebedömningen av SEVABs utvecklingsalternativ gentemot köpeskillingen av fjärrvärmeverksamheten skiljer sig också åt avsevärt.

Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2020 att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen.

Bakgrunden till beslutet om att påbörja en avyttringsprocess är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Strängnäs kommun har de senaste åren tagit flera beslut för att säkra den långsiktiga ekonomin. De omförhandlade hyrorna på campus och koncernbildningen är två viktiga pusselbitar på vägen. Det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommunkoncernen behöver därför hitta andra lösningar, utöver lån, för att möta framtida investeringsbehov.

Målsättningen med avyttringsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära, för att kommunfullmäktige ska kunna ta ett väl underbyggt beslut till efter sommaren 2021.

Framtida aktieägaravtal

När beslutet togs i kommunfullmäktige om att starta en försäljningsprocess så öppnade kommunfullmäktige upp för möjligheten att sälja hela eller delar av fjärrvärmerörelsen. Det innebär att det finns möjlighet för kommunen att välja att fortsätta vara delägare.

Om processen resulterar i en försäljning är den gemensamma bilden att endast sälja en del av fjärrvärmerörelsen. Att förhandla in klausuler och behålla en viss andel som regleras i ett aktieägaravtal inflytande över prissättning. Det ger kommunen möjlighet att behålla en viss kontroll över verksamheten även vid en eventuell försäljning.

Kommunens vision och önskat läge år 2030

År 2030 ska Strängnäs kommun vara en plats för boende, bildning och besök. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En försäljning av fjärrvärmerörelsen möjliggör bland annat ett attraktivt idrotts- och hälsocenter och förbättrade möjligheter att utveckla ett kulturcentrum med scen för rikare kulturliv.

 

Sevab AB kraftvärmeverk

Kraftvärmeverket producerar fjärrvärme till anslutna villor och fastigheter runt om i Strängnäs kommun. Läs mer om hur fjärrvärmen fungerar.

Är du fjärrvärmekund och har fler frågor?

Ta del av Sevabs svar på de vanligaste frågorna efter försäljningen.

Vanliga frågor och svar

Under avyttringsprocessen har vi svarat på de vanligaste frågorna som kommit från politiker och kommuninvånare.

Historiskt har stora prishöjningar varit möjliga men med dagens möjligheter till alternativa uppvärmningslösningar minskar denna risk betydligt.

Möjligheten till en större höjning av fjärrvärmepriserna, oavsett ägare, bedöms därför vara begränsade då höjda priser skulle medföra både kundtapp och minskade volymer.

Är du fjärrvärmekund kan du ta del av Sevabs vanligaste frågor och svar här.

I Strängnäs fall bedöms den som relativt liten då prisnivån bedöms vara marknadsmässig. I dag finns det olika värmepumpar som tydliga alternativ till fjärrvärme. Då finns det inget stort utrymme att höja taxorna utan att man riskerar att tappa kunder.

Det är viktigt att processen är transparent, att alla ledamöter och medborgare har chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång. Målsättningen med hela avyttringsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära, för att kunna ta ett väl underbyggt beslut till sommaren 2021.


Hittills har alla ledamöter fått kunskapshöjande dragningar om kraftvärmebranschen, dess fördelar, möjligheter, utmaningar och komplexitet.

Vi vet hur kraftvärmeverksamhetens ekonomi och möjligheter sett ut historiskt, hur den ser ut idag och hur prognoserna ser ut framåt. Det är den bilden som i juni ska ställas mot ett skarpt bud innehållande både en summa pengar, hållbarhetsåtaganden, synen på kunderna och relationen till kommunen som eventuell fortsatt delägare.

Det finns möjlighet för kommunen att välja att fortsätta vara delägare och förhandla in klausuler som ger inflytande över prissättning och annat i framtida aktieägaravtal.

När politikerna ska fatta beslut om att sälja eller inte sälja kommer det att vara tydligt vad de två alternativen innebär. Det krävs ett aktivt beslut för att fortsatt vara ägare med de åtaganden som det medför. Det krävs också ett aktivt beslut om man beslutar sig för att sälja. Under processen ska dessa båda alternativ tydliggöras så att politiken förstår vilka prioriteringar man måste göra i de två alternativen.

Det är en eventuell köpares uppgift att driva sin verksamhet effektivt. Strängnäs växer och ambitionen är att även fjärrvärmen ska växa.

Fjärrvärme har flera fördelar jämfört med alternativa uppvärmningsformer och så länge fjärrvärmen kan lämna ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer fjärrvärmen att kunna växa. Baserat på affärsmässiga grunder (vilket gäller såväl för kommunen som annan extern ägare), kommer en eventuell köpare att se positivt på tillväxtmöjligheterna i Strängnäs och ha en vilja att investera i nät och produktion.

I en riskanalys har konsultbolaget KPMG påpekat att en försäljning kan minska kommunens möjligheter att använda SEVAB som aktör i miljöarbetet.

Kommunen kommer inte överväga en försäljning till en aktör som inte har en hög ambition när det gäller hållbarhetsarbetet Det kan man göra genom att ställa krav på att en möjlig köpare arbetar miljösmart. KPMG kan se att de aktörer som är intresserade av fjärrvärmerörelsen också har höga miljöambitioner.

Strängnäs är en tillväxtkommun i Mälardalen och eventuella köpare kan se flera utvecklingsmöjligheter. Fjärrvärme är en stabil verksamhet med god miljöprofil och som sådan mycket attraktiv bland intressenter. En köpare med liknande verksamheter kan även tillgodogöra sig samordningsvinster.

Osannolikt, men det skulle kunna vara möjligt i och med ett aktieägaravtal där man reglerar kommunens rätt att köpa tillbaka verksamheten vid en eventuell försäljning.

Strängnäs kommun har anlitat KPMG för att bistå vid avyttringsprocessen av SEVABs fjärrvärmerörelse. Som en del i uppdraget ansvarar KPMG för kontakter med intressenter. All kommunikation med intressenter sker under konfidentiella former, innebärande att intressenter gentemot KPMG har undertecknat ett sekretessavtal, vilket reglerar bland annat att utbyte av information och förhandlingar sker under sekretess.

Information Memorandum, populärt kallat IM, är ett dokument som beskriver fjärrvärmerörelsen och som upprättas av KPMG och tillhandahålls intressenter inom ramen för sekretessavtalet. Sekretessen syftar bland annat till att skydda SEVAB och dess affärspartners för eventuell skada om affärshemligheter kom ut i offentligheten och att skydda säljaren avseende förhandlingskritisk information under förhandlingar med konkurrerande budgivare.

Antalet fjärrvärmekunder är aldrig statiskt men i dagens läge ser det ut enligt följande:
Totalt antal anslutningar idag är 1346 st. + 6 st nya år 2020 (152).
Antal anslutningar för ett bostadshus (villor, radhus och lgh) är 831 st.
Antal anslutningar för flerbostadshus är 334 st. och i dem finns ca 6000 lägenheter.

Det som framför allt skiljer sig mellan fjärrvärme och värmepump är att investeringskostnaden är högre på värmepumpar men energipriset kan bli lägre med beroende på elpriset.

SEVAB är finansierat med eget kapital, skulder till kommunen (där kommunen i sin tur lånat externt) och skulder till kreditinstitut (där leasing av kraftvärmeverket utgör en del). Förutom leasing av kraftvärmeverket är finansieringen i SEVAB inte öronmärkt för de olika affärsområdena. Det vill säga fjärrvärmen har ingen egen balansräkning med öronmärkt finansiering.

När fjärrvärmeverksamheten säljs kommer köparen erlägga en köpeskilling. Hur köpeskillingen används av kommunen blir en avvägning mellan olika angelägna behov. Köpeskillingen kan exempelvis användas till att lösa skulder i SEVAB. Hur mycket skulder som blir kvar i SEVAB efter avyttringen av fjärrvärmeverksamheten beror dels på köpeskillingens storlek och dels på hur stor belåning kommunen önskar att ”rest-SEVAB” ska ha.

Huruvida en folkomröstning blir aktuell är upp till medborgarna i Strängnäs kommun.

Om frågan syftar på de av Kommunfullmäktige uppsatta målsättningarna om Fossilfria transporter 2030 och att Strängnäs kommun ska vara en klimatneutralplats 2040 är bägge de högt ställda målsättningarna förknippade med omfattande investeringar vilka kommer att behöva föras in i kommunkoncernens investeringsplan.

Fjärrvärme verksamheten är idag en verksamhet som går med underskott vilket försvårar möjligheterna att med egen kraft utveckla verksamheten.

Att fjärrvärmeverksamheten kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ för den kraftiga tillväxt vi ser framför oss i Strängnäs kommun när det gäller nya bostäder och verksamheter är en av de viktiga delarna i kommunens möjligheter att klara vår målsättning om klimatneutralitet, för detta krävs ekonomiska muskler.

Det finns inget direkt samband.

Nej.

På grund av miljötillstånd och exploatering kommer anläggningen behöva flyttas senast år 2024.

Alla tillgångar och skulder, kunder och avtal som tillhör fjärrvärmeverksamheten. Där ingår även t.ex. nätverket och alla produktionsanläggningar, pannor etc.

Vi har en nära dialog med kommunledningen i Eskilstuna och upplever att vi från båda kommunernas håll ser att samarbetet mellan våra bägge kommuner är något som gynnar bägge kommunerna, det oavsett om fjärrvärmen är kvar i Strängnäs kommuns ägo eller ej.

Vi är också överens om att respektive kommun måste få fatta de beslut som man anser är bäst för den enskilda kommunen och vi kan se att Eskilstuna och Strängnäs i ett antal frågor redan tidigare har gjort olika vägval när det gäller exempelvis hur vi ser på fiberfrågan.

Kommunen kommer att välja en långsiktig köpare. Kommunen har som ambition att det bästa alternativet är att kvarstå som delägare och teckna ett långsiktigt aktieägaravtal.

Det som allt annat behöver synkroniseras, precis som tidigare.

Oavsett vem som är ägare till kraftvärmerörelsen så kommer det att finnas ett kommersiellt intresse att sälja returvärme till ett lägre pris än primärvärme.

Det kommer således fortsatt att finns alla möjligheter för kommunen köpa returvärmen till exempelvis markvärme.


Det finns inte något krav på kommuner att äga och driva fjärrvärme –vare sig produktionsanläggningar eller fjärrvärmenät. I många kommuner ägs fjärrvärme av privata aktörer (svenskägda såväl som utlandsägda).

Säkerhetspolitik är något för staten att hantera och är ingen kommunal fråga. Frågan om säkerheten, ur säkerhetsskyddslagens perspektiv, i samband med en eventuell försäljning är föremål för en särskild process där kommunen har en pågående samrådsdialog med säkerhetspolisen. Enligt säkerhetsskyddslagen, som är ändrad sedan 1 januari 2021, krävs godkännande från säkerhetspolisen för att kunna överlåta denna typ av tillgång.

Calor är en självständig juridisk person, varför en konkurs hos köparen av Calor inte innebär att även Calor försätts i konkurs. I den meningen så påverkas således inte kunderna/fastighetsägarna direkt av en eventuell konkurs hos en köpare av aktierna i Calor.

Om kommunen enligt sitt huvudscenario kvarstår som minoritetsägare kommer kommunen att ingå ett aktieägaravtal med köparen. Inom ramen för förhandlingarna om ett aktieägaravtal är planen att kommunen ska kräva en bolagsordning som innehåller förköpsförbehåll och hembudsförbehåll och som ger kommunen rätt att lösa (köpa) aktierna för marknadsvärde om konkursförvaltaren avser att sälja aktierna i Calor till annan.

Bolagsordnings regler och förköp och hembud gäller även i förhållande till köparens konkursbo och den som förvärvar aktier av konkursboet.

Fjärrvärmeleverantören tvingas ta hänsyn till konkurrensen från värmepumpar vid prissättning av fjärrvärmeleveranserna. Denna konkurrens finns idag och är verklig för fjärrvärmeleverantörerna.

Till stor del handlar konkurrensen om nybyggda fastigheter där fastighetsägaren väljer mellan olika uppvärmningsalternativ. Det förekommer dock också att fjärrvärmekunder byter från fjärrvärme till värmepump, även om det inte är jättevanligt.

I huvudscenariot eftersträvar kommunen att kvarstå som minoritetsägare och att teckna ett långsiktigt aktieägaravtal med den nya ägaren. Det kan också bli aktuellt med förbud för den nya ägaren att sälja tillgångarna under en viss period.

Det går inte att garantera vare sig om det är i kommunal ägo eller annan ägo.

a) Kostnaden följer kommunfullmäktiges upphandlingsbeslut cirka sex-sju miljoner kronor.

b) År 2022 och framåt, sannolikt i form av viktiga investeringar i kärnverksamhet i kommunen.

Förutom en förstärkning av ekonomin, så skulle kommunen kunna få stöd i det viktiga arbetet med övriga prioriterade hållbarhetsfrågor, till exempel i genomförandet av klimat- och energiplanen.

Det är mycket sannolikt att drifts- och underhållspersonal skulle erbjudas anställning i det nya samägda bolaget och då får medarbetarna bestämma om de vill ta detta steg och till vilka anställningsvillkor. Sevab informerar även internt till sina medarbetare.

Nej, den ska finansieras av fjärrvärmetaxor, men eftersom verksamheten har visat negativa resultat i flera år, så har den subventionerats av övrig verksamhet i SEVAB, vilket i sin tur minskar utdelningsmöjlighet till kommunen och dess verksamheter.

I det fall verksamheten fortsätter att gå med underskott skulle det kunna medföra att kommunen behöver tillskjuta nytt kapital.


Övergripande tidsplan

27 januari 2020

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun fattade beslut om att starta en avyttringsprocess av SEVAB:s fjärrvärmerörelse.

Maj 2020

KPMG utses som konsultföretag och blir drivande i processen och projekt Calor bildas. Projekt Calor består av KPMG, Skarp och Sweco som tillsammans bildar ett team av professionella rådgivare för att stötta kommunen och driva avyttringsprocessen framåt.

Hösten 2020

Avyttringsprocessen påbörjas där bland annat en risk- och konsekvensanalys påbörjas och urvalskriterier ses över.

December 2020

Risk- och konsekvensanalys skickades 9/12 till Kommunfullmäktige och presenterades på sammansträdet 14/12. Enligt rapporten är tidplanen något justerad, men det påverkar inte processen som helhet. Under vecka 51 skickades Information memorandum (IM) ut till marknadens potentiella köpare.

Januari-mars 2021

Marknadsföringsfasen inleds under januari månad vilket innebär nya aktiviteter i processens gång. Indikativa bud har lämnats in. Ett virtuellt datarum skapas där potentiella köpare kan få mer information och ställa frågor. Även besök till anläggningen planeras där de inbjuda får chansen att ställa tekniska frågor och få en guidning i anläggningen.

Våren 2021

Utvärderingsfasen inleds och består bland annat av intressenternas besök och genomgång av verksamheten. Det görs dessutom en prioritering av och förhandlingar med intressenter utefter de urvalskriterier som vi tidigare i processen valt att prioritera.

Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige bjuds fortsatt in för extrainsatta informationstillfällen, för att bygga på kunskap inför kommande beslut. Alla politiska partier ges möjlighet att utse en representant till en adjungerad plats i Strängnäs kommunföretag AB i syfte att ta del av skretessbelagd information.

23 juni 2021

Kommunen står med en intresserad köpare och ska ta ställning till alternativen
1. Avyttra till Solör: Att avyttra 80 procent av sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten till förmån för andra kärnverksamheter inom kommunen.
2. SEVABs utvecklingsalternativ: Att behålla sitt 100 procent innehav i fjärrvärmeverksamheten på bekostnad av minskade investeringar i andra delar av kommunen.

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

30 augusti 2021

Ett beslut tas i Strängnäs kommunfullmäktige att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

3 januari 2022

Köpet träder i kraft och Solör står från och med detta datum som huvudägare.

I samband med köpet byter bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB namn till Solör Bioenergi Strängnäs AB.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö kommer fortsätta stå för drift och leverans av fjärrvärme till slutet av året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022