Agenda 2030 - de globala målen

karta över de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling har beslutats i FN och gäller alla. Strängnäs kommun ska också arbeta med de globala målen. Tillsammans kan vi lära oss mer och inspirera andra för att vår kommun och vår värld ska vara en plats som håller över tid.

På kommunnivå finns de bästa förutsättningarna för att få till en förändring av vårt sätt att leva och verka visar forskning. Alla svenska kommuner har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030. I Strängnäs kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar hur kommunen ska styras och ledas för att nå målen lokalt.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

FN:s världskommission för miljö och utveckling skapade definitionen av hållbar utveckling redan 1987.

Agenda 2030 och de globala målen

Världens ledare har kommit överens om och lovat att leva upp till de 17 globala målen för att tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, främja fred och rättvisa, bevara naturresurserna och att lösa klimatkrisen.

Alla 17 globala mål hänger ihop och samverkar med varandra. Det gör att de tre hållbarhetsdimensionerna – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska och miljömässiga – blir jämlika.

Hur jobbar Strängnäs kommun med de globala målen?

Strängnäs kommun följer arbetet med de globala målen internationellt och nationellt. Det ger oss en kunskapsbas som den politiska styrningen kan utgå från när de fattar beslut om vår kommuns framtid. Allt arbete i en kommun följs upp på olika sätt för att vi ska hushålla med våra resurser bättre och jobba mer klimatsmart. Rapporterna belyser områden som kan förbättras och bidrar till att hållbar utveckling arbetas in i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Sedan 2020 finns en möjlighet för de kommunala verksamheterna att söka särskilt avsatta medel för att utvecklas genom samarbeten som bidrar till en hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Glokala Sverige och Strängnäs kommun

Strängnäs kommun är en av 96 kommuner i landet som har fått en plats i Glokala Sverige. I samband med att Glokala Sverige besökte Strängnäs för att utbilda medarbetare, politiker och intresserade medborgare, tog emot en symbolisk stafettpinne. Den används idag som ett verktyg för att sprida verksamheternas arbete med de globala målen i hela den kommunala organisationen.

Varför stanna halvvägs?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2020