Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun

Sedan 2022 äger Solör Bioenergi 80 procent av fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs. I samband med köpet ingick Strängnäs Kommunföretag AB och Solör Bioenergi ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i Strängnäs kommun.

Läs mer om bakgrunden till beslutet samt övergripande tidsplan för avyttringen av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun.

Bakgrund till beslutet

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgick till 1,2 miljarder kronor för 80 procent av fjärrvärmeverksamheten. Alternativet till en försäljning hade varit att kommunen i stället måste tillskjuta betydande belopp de kommande tio åren för att klara investeringar och täcka underskott. Genom en försäljning undviker kommunen det och frigör nu kapital för andra satsningar.

Erfaren köpare

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. De bedömdes kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamhet.

Satsningar på hållbarhet

I samband med köpet enades Solör och Strängnäs kommun om en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs, till en gemensam kostnad av 10 miljoner kronor per år under sex års tid.

Långsiktigt stabila värmepriser

Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång tid framöver. Kommunen har genom aktieägaravtalet stort inflytande på förändringar i taxorna.

Fortsatt satsning på biobränslen

Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär en fortsatt satsning på biobränslen i Strängnäs.

Långsiktig ägare

Solör har en ägarstruktur bestående av bland annat de svenska AP-fonderna, vilket borgar för ett långsiktigt ägande.

Om Solör Bioenergi

Solör Bioenergy Group är en aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 299 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Givet att kommunfullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella mål gäller, är huvudfrågan för kommunen nu att ta ställning till alternativen

  1. Avyttra till Solör: Att avyttra 80 procent av sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten till förmån för andra kärnverksamheter inom kommunen.
  2. SEVABs utvecklingsalternativ: Att behålla sitt 100 procent innehav i fjärrvärmeverksamheten på bekostnad av minskade investeringar i andra delar av kommunen.

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag ABs förslag till beslut

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Som underlag för sitt beslut har Strängnäs kommunföretag AB bland annat vägt in följande:

Skillnader och likheter mellan de två alternativen

Alternativen har likheter inom områdena:

  • Hållbarhet - framstående hos båda
  • Värmepriser - realt oförändrade priser
  • Likartad bränslemix - nyttja befintligt

Det finns även likheter i långsiktigt ägande, förutom en ekonomisk skillnad där kommunen kommer behöva revidera budget för att nå kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om en god ekonomisk hållning.

Alternativet att inte sälja kräver en budgetrevidering om 450 miljoner kronor i minskade investeringar som skulle beröra fjärrvärmerörelsens investeringsbudget och andra kärnverksamheter inom kommunen.

Andra skillnader mellan alternativen är att Solör kan bidra med bred kompetens och högre volymtillväxt. Det finns olika antaganden i intäktsnivåer som följd av olika antaganden för volymtillväxten.

Vidare har Solör antagit en högre investeringsvolym inom både distribution och produktion än kommunen.

Värdebedömningen av SEVABs utvecklingsalternativ gentemot köpeskillingen av fjärrvärmeverksamheten skiljer sig också åt avsevärt.

Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2020 att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen.

Bakgrunden till beslutet om att påbörja en avyttringsprocess är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Strängnäs kommun har de senaste åren tagit flera beslut för att säkra den långsiktiga ekonomin. De omförhandlade hyrorna på campus och koncernbildningen är två viktiga pusselbitar på vägen. Det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommunkoncernen behöver därför hitta andra lösningar, utöver lån, för att möta framtida investeringsbehov.

Målsättningen med avyttringsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära, för att kommunfullmäktige ska kunna ta ett väl underbyggt beslut till efter sommaren 2021.

Framtida aktieägaravtal

När beslutet togs i kommunfullmäktige om att starta en försäljningsprocess så öppnade kommunfullmäktige upp för möjligheten att sälja hela eller delar av fjärrvärmerörelsen. Det innebär att det finns möjlighet för kommunen att välja att fortsätta vara delägare.

Om processen resulterar i en försäljning är den gemensamma bilden att endast sälja en del av fjärrvärmerörelsen. Att förhandla in klausuler och behålla en viss andel som regleras i ett aktieägaravtal inflytande över prissättning. Det ger kommunen möjlighet att behålla en viss kontroll över verksamheten även vid en eventuell försäljning.


Övergripande tidsplan

27 januari 2020

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun fattade beslut om att starta en avyttringsprocess av SEVAB:s fjärrvärmerörelse.

December 2020

Risk- och konsekvensanalys skickades 9/12 till Kommunfullmäktige och presenterades på sammansträdet 14/12. Enligt rapporten är tidplanen något justerad, men det påverkar inte processen som helhet. Under vecka 51 skickades Information memorandum (IM) ut till marknadens potentiella köpare.

Våren 2021

Utvärderingsfasen inleds och består bland annat av intressenternas besök och genomgång av verksamheten. Det görs dessutom en prioritering av och förhandlingar med intressenter utefter de urvalskriterier som vi tidigare i processen valt att prioritera.

Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige bjuds fortsatt in för extrainsatta informationstillfällen, för att bygga på kunskap inför kommande beslut. Alla politiska partier ges möjlighet att utse en representant till en adjungerad plats i Strängnäs kommunföretag AB i syfte att ta del av skretessbelagd information.

30 augusti 2021

Ett beslut tas i Strängnäs kommunfullmäktige att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

3 januari 2022

Köpet träder i kraft och Solör står från och med detta datum som huvudägare.

I samband med köpet byter bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB namn till Solör Bioenergi Strängnäs AB.

Våren 2022

Klimatrådet bildas som en samverkansplattform utifrån överenskommelsen.

Våren 2023

Samverkansgruppen tillsätts med fyra medlemmar varav två är utsedda av Strängnäs Kommunföretag AB (varav en sammankallande) och två av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Tidigare nyheter

2022-01-03: Nu är Solör ny ägare av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs - Strängnäs kommun (strangnas.se)

2021-08-31: Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun säljs till Solör Bioenergi - Strängnäs kommun (strangnas.se)

2021-06-24: Informationsmöte om avyttringen av fjärrvärmerörelsen - Strängnäs kommun (strangnas.se)

2021-06-23: Förslag på köpare av fjärrvärmerörelsen - Strängnäs kommun (strangnas.se)

2021-02-09: Avyttringsprocessen av fjärrvärme är nu i marknadsföringsfas - Strängnäs kommun (strangnas.se)

2020-11-30: Avyttringsprocessen av SEVAB:s fjärrvärme fortsätter framåt - Strängnäs kommun (strangnas.se)

2020-01-28: Beslut är fattat om SEVABs fjärrvärmerörelse - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2023