Principer för medborgardialog i styrning

Medborgardialog

Strängnäs kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska arbeta aktivt med medborgardialog i styrningen.

Principer för medborgardialog i styrningen

 • Medborgarna i Strängnäs kommun har alltid rätt att bli hörda och informerade på ett lättillgängligt sätt.
 • Medborgardialog ska alltid bygga på:
  - Strängnäs kommuns värdegrund: Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Utveckling
  - ett ärligt och uppriktigt intresse att ta del av medborgarnas synpunkter
 • Medborgardialog ska alltid övervägas tidigt i varje nytt ärende som direkt berör invånarna. Betänk syfte och nytta med dialogen.
 • Dialogfrågorna måste vara viktiga och angelägna så att människorna upplever sitt deltagande som meningsfullt.
 • Alla ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor, kön, språk, ålder och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som är i hög grad berörda men svåra att nå ska prioriteras genom uppsökande arbete.
 • Resultatet ska i lämplig form återkopplas till deltagare, förtroendevalda och medborgare.
 • Utfallet av medborgardialoger ska redovisas i beslutsunderlag och beslutsprotokoll.

Varför medborgardialog?

Undersökningar visar att människor vill vara delaktiga i högre grad. Ett tecken på detta är till exempel hur olika personer och intressegrupper aktiverar sig i olika forum i sociala medier och diskuterar frågor som de känner sig förbisedda av sina lokala politiker.

Som förtroendeval är det viktigt att tidigt bjuda in medborgarna och lyssna på deras synpunkter och åsikter i de politiska frågorna. Detta bör göras i ett tidigt skede i den politiska beslutsgången för att:

 • upprätthålla en levande demokrati
 • transparens ökar förståelse för politiska processerna
 • tillföra ett bättre och mer förankrat beslutsunderlag
 • delaktighet ger tillit

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog bjuder in medborgarna att vara med i beslutsprocessen i dialog med de förtroendevalda beslutsfattarna. Det innebär att man resonerar kring olika förslag, problem eller idéer. Resultatet kompletterar tjänstepersonernas faktaunderlag i beslutsprocessen.

Dialog måste inte leda till konsensus, att de inblandade enas om något, utan det viktiga är att alla ges möjlighet att göra sin röst hörd.

Återkoppling är lika viktig som dialog. För att medborgarna ska känna sig
delaktiga måste de veta att deras synpunkter haft betydelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2023