Agenda 2030 och de globala målen

Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Det ska bli verklighet genom de Globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Strängnäs kommuns styrmodellen. Här kan du läsa om hur vi i Strängnäs kommun arbetar utifrån Agenda 2030.

De 17 globala målen och Agenda 2030 är FN:s uppsatta plan för ett hållbart samhälle. Forskning visar att kommunerna är den bästa storleken eller nivån på samhällen för att få till en förändring av vårt sätt att leva och verka. På följande sidor kan du ta del av Strängnäs kommuns mål och vårt arbete mot de 17 globala målen. Klicka på respektive mål nedan för att läsa mer om målet.

Mål 17 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Mål 10 Mål 11 Mål 12 Mål 13 Mål 14 Mål 15 Mål 16 Mål 17

Viktig del i kommunens arbete

Omställning för klimat och livsmiljö pekas ut som ett prioriterat område i majoritetsförklaringen, som beskriver den politiska inriktningen för de fyra mandatåren.

I Flersårsplanen för 2023-2025, , 939 kB. som är kommunens övergripande styrdokument, är Agenda 2030 en grundläggande del.

Klimat- och hållbarhetsfrågor är centrala för kommunen att jobba med och det gör vi varje dag i våra verksamheter. Det är dock tydligt att vi behöver göra mer och vi behöver göra saker annorlunda jämfört med tidigare för att till exempel minska våra utsläpp, öka den biologiska mångfalden och skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Vi behöver också göra mer tillsammans med andra aktörer i och utanför vår kommun.

De tre dimensionerna av hållbarhet

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Alla människor ska ges lika möjlighet till en god livssituation utifrån skilda behov och förutsättningar. Det handlar till exempel om jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet.

Miljömässig hållbarhet handlar om att rådande ekonomisk tillväxt inte ska få ske till priset av en förstörd miljö. Det gäller att långsiktigt bevara ekosystemets produktionsförmåga och biologiska mångfald och minska påverkan på naturens och människans hälsa.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt eller med andra ord om att anlägga ett hållbart förhållningssätt till ekonomin.

Hur ligger vi till?

Uppföljningen av flerårsplanen görs bland annat i kommunens årsredovisning som beskriver hur verksamheter och kommunens bolag utvecklas och om uppställda mål nås.

Hur Strängnäs ligger till i arbetet med de globala målen kan du se i den öppna databasen Kolada. Du kan också gör jämförelser med andra kommuner.

SCB har nationella uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

I vår koldioxidbudget för platsen Strängnäs kommun kan du se utsläppen inom olika kategorier och i vilken takt de behöver minska för att vi ska nå Parisavtalet och målet om en temperaturökning på 1,5 till 2 grader.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023