Mål 1 - Ingen fattigdom

Agenda 2030, mål nummer ett: Ingen fattigdom.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 1, Ingen fattigdom, omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat också brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Varför är det viktigt här?

Människor som är eller upplever sig vara fattiga eller ha brister i sin ekonomi har svårt att klara av sin vardag och blir därför beroende av samhället på olika vis. Brist på utbildning kan både orsakas av och vara en följd av fattigdom eller bristande ekonomi. Det samma gäller hälsa, makt och inflytande.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som Strängnäs kommun gör:

Utvecklingsprogram och bildningsakademi för ökad kunskap

Barn som klipper i papper

Skolutvecklingsprogram 2023

Målet med Skolutvecklingsprogram 2023 är att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten mellan olika skolor och skapa förutsättningar för en trygg lärmiljö.
Här är några av de insatser som hittills genomförts:

  • Skolorna har stärkt samarbetet med socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen kring gemensamma trygghetsskapande aktiviteter.
  • Ett skolsocialt stödteam som består av tre socialpedagoger har inrättats. Teamet arbetar på uppdrag av rektor med förebyggande insatser kring elevens skolsociala situation.
  • En resursskola för elever i behov av komplexa stödåtgärder har startat.
  • Åtgärder för att minska sjukfrånvaron har gjorts i samverkan mellan rektorerna och HR-avdelningen.

Bildningsakademin i Strängnäs, BAS

Ett samarbete mellan de kommunala skolorna och friskolorna ska ge eleverna mer kunskap, stärka lärarnas kompetens och skapa en mer likvärdig skola.

Samarbetet fokuserar på fyra områden:

  • lärare, bland annat kring rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan.
  • elever, bland annat kring elevsammansättning och studiestöd.
  • skolledning, bland annat kring strategier, styrning och samarbete för resurseffektivitet.
  • ekonomi, bland annat kring resursfördelningen.

Läs mer om vad vi gör i BAS

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer tio: Minskad ojämlikhet.

Detta kan du göra!

Köp Fair trade-märkta varor så bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de människor som odlar och producerar varorna.

www.fairtrade.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023