Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030, mål nummer elva: Hållbara städer och samhällen.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 11, Hållbara städer och samhällen, ska göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Varför är det viktigt här?

Flera av delmålen handlar om att minska städernas negativa miljöpåverkan och säkra tillgång till grönområden och att staden tillgodoser behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Mål i klimat- och energiplanen

 • Få till en planprocess som stödjer den samhällstransformation
  som krävs för fossilfria transporter till 2030 och uppnå
  klimatneutralitet till 2040.
 • Utse lämplig mark för vindkraft och solcellsparker och få med
  detta i planprocessen till 2025, som en del av översiktsplanen. Sätt
  upp ambitiösa mål för kommunkoncernens fastigheter fram till
  2030 och 2040.
 • Framtidssäkra elsystemet för att hela tiden ha ett
  stabilt elsystem som har utrymme för elfordon och förnybar
  elproduktion. Verka för åtgärder för att säkerställa framtida
  effektbehov.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Grönare och skönare kollektivtrafik i Strängnäs

Från och med december 2021 körs stadstrafiken i Strängnäs med elbussar som inte bara ger renare luft i stan utan också minskar trafikbuller och gör resan behagligare för resenärerna. Övriga bussar som trafikerar Strängnäs kommun drivs med förnybar biogas.

De nya el- och biogasbussarna har också wi-fi ombord och USB-uttag för laddning, hjärtstartare, babyskydd och kamerabevakning för ökad trygghet.

Läs tidigare nyhet om de gröna bussarna

Översiktsplanen uppdateras

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplaner beskriver hur mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen är tänkt i framtiden.

Under våren 2021 påbörjade kommunen en uppdatering av översiktsplanen från 2014, bland annat för att möta ny omvärldspåverkan. Uppdraget innebär enbart en uppdatering, inte att en ny översiktsplan tas fram. Ett första samråd planeras till sommaren 2022.

Läs mer om Översiktsplanen och kommande uppdatering

Flygbild över Strängnäs domkyrka.

Foto: Roland Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023