Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Agenda 2030, mål nummer sex: Rent vatten och sanitet

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 6, Rent vatten och sanitet, ska säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Varför är det viktigt här?

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion.

Mål i klimat- och energiplanen

 • Kommunkoncernen främjar lantbrukets omställning till
  fossilfrihet och klimatneutralitet.
 • Kommunkoncernens finansverksamhet ska bidra till minskad
  klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning.
  Klimatbelastningen från kommunkoncernens kapitalförvaltning
  ska beaktas vid placeringar, med ambitionen att
  kapitalförvaltningen ska vara klimatneutral 2030. Dessutom ska
  grön finansiering väljas för den externa låneskulden där så är
  möjligt.
 • Se över våtmarksfrågan inom ramen för översiktsplanearbetet och
  kartlägg potentialer för biokol och ökad mullhalt i mark och skog.
  Detta ska bli klart för vidare beslut under 2023.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Så jobbar vi med vatten

Strängnäs kommuns vattenplan beskriver hur vi arbetar med vattenfrågor ur en långsiktig synvinkel, exempelvis hur vi arbetar för att uppfylla miljökvalitetsmålen och hur vi skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation.

Vattenplan

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna.
Agenda 2030, mål nummer 14: Hav och marina resurser.

Kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning

Strängnäs kommun erbjuder fastighetsägare med enskilda dricksvattenbrunnar och avlopp kostnadsfri rådgivning. Om du, till exempel, behöver anlägga en ny dricksvattenbrunn eller ett nytt enskilt avlopp kan du kontakta vår VA-strateg. Du kan då få råd kring vilket avlopp du kan välja.

Vatten- och avloppsrådgivning

Visste du att...

det inte är tillåtet att tvätta bilen på garageuppfart, gata eller väg. Då rinner nämligen tvättvattnet ner i dagvattenbrunn eller dike och orenat ut i närmaste vattendrag.

Använd i stället närmaste automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där tas olja och slam om hand och går till reningsverket. Dessutom återanvänds en stor del av vattnet i tvättautomaten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2023