Mål 7 - Hållbar energi för alla

Agenda 2030, Mål nummer sju: Hållbar energi för alla

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 7, Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Varför är det viktigt här?

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Mål i klimat- och energiplanen

 • Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre
  specifik energianvändning till 2030 (räknat från år 2009).
  Energikraven i nya byggnader kommer att uppfyllas med hjälp av
  låga värmeförlusttal och effektåtgärder ska bidra till ett stabilt och
  klimatsnålt energisystem även framöver. Kommunkoncernen ska
  från 2021 ställa drivande klimatkrav i samband med upphandling
  av alla nya byggnader för att minska klimatbelastningen som
  uppstår vid materialtillverkning och produktion av en byggnad.
  Strängnäs kommer särskilt driva utvecklingen för klimatneutrala
  småhus.
 • Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre
  specifik energianvändning till 2030 (räknat från år 2009). I den
  befintliga bebyggelsen ska fokus ligga på att anpassa och rusta
  upp områden samt klimatsmart och varsam renovering av lokaler
  och bostäder.
 • Till 2030 ska all uppvärmning i kommunen som geografiskt
  område vara fossilfri, framtidssäker och ha hög resurseffektivitet.
 • Utse lämplig mark för vindkraft och solcellsparker och få med
  detta i planprocessen till 2025, som en del av översiktsplanen. Sätt
  upp ambitiösa mål för kommunkoncernens fastigheter fram till
  2030 och 2040. Framtidssäkra elsystemet för att hela tiden har ett
  stabilt elsystem som har utrymme för elfordon och förnybar elproduktion. Verka för åtgärder för att säkerställa framtida
  effektbehov.
 • Behovsinventering av förnybar och resurseffektiv kyla ska genomföras under 2021 och därefter fattas beslut om fortsättningen.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

All el är fossilfri

All el kommunkoncernen köper in är fossilfri och märkt med Bra miljöval.

Så ser energianvändningen ut

2019 kom 42 procent av energianvändningen i Strängnäs kommun från förnybara källor. Motsvarande siffra för hela Södermanlands län var 41 procent och för hela Sverige, 32 procent. Trenden är tydligt ökande och är troligtvis är starkt kopplad till den ökade användningen av förnybar energi i fjärrvärmesektorn. 

Här kan du se hur energianvändningen ser ut i Strängnäs kommun.

Tipsar om smart elanvändning

Strängnäs kommun vill att fler ska välja fossilfritt elavtal och använda sin el smart. Det hjälper både klimatet och den egna plånboken. I oktober 2022 fick kommuninvånare ett sms-utskick med tips om byte av elavtal och smart elanvändning.

Enkla åtgärder alla kan göra

Gratis energi- och klimatrådivning

Energi- och klimatrådgivningen i Strängnäs kommun är gratis för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och föreningar.

Energi- och klimatrådgivning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2023