Så styrs kommunens arbete med hållbar utveckling

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här berättar vi mer om vad som händer i vår kommun och vad som styr vårt dagliga hållbarhetsarbete i Strängnäs kommun.

Hållbarhetsstrategi för Strängnäs kommun

Hållbarhetsstrategin har sin utgångspunkt i Strängnäs kommuns vision, flerårsplan och mål som fastställts av kommunfullmäktige, samt andra regionalt eller nationellt beslutade mål inom respektive område.

Strängnäs kommuns vision:

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

Hållbar utveckling

Hållbar – står för hur utvecklingen ska vara, ett önskat tillstånd där målen i Agenda 2030 ger vägledning.

Utveckling – står för det som behöver ske men på ett annorlunda sätt där kommunens arbete med innovation och förnyelse spelar en viktig roll.

Hållbarhetsprinciper

Strängnäs arbete med hållbar utveckling omfattar tre grundläggande hållbarhetsprinciper utifrån vilka kommunfullmäktiges hållbarhetsmål och den strategiska inriktningen ska nås.

  1. Ur ett hållbarhetsperspektiv är de tre aspekterna av hållbarhet (miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt) inbördes jämfört lika viktiga.
  2. Ingen får lämnas utanför. Det innebär att arbetet anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
  3. Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Det innebär att målen måste ses som en helhet som är ihopkopplade och beroende av varandra och att fokus inte kan läggas på något mål på bekostnad av ett annat.

Strategisk inriktning miljö och klimat

I Strängnäs kommun skapar vi bra förutsättningar för en god livs- och naturmiljö för dagens och kommande generationer, både inom och utanför kommungränsen.

Strategisk inriktning för social hållbarhet

I Strängnäs kommun skapar vi möjligheter för ett socialt hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv. Vi utgår från allas lika värde, säkerställer rättigheter och arbetar för att alla är inkluderade. Alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och känna tillit till varandra.

Agenda 2030

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och globala målen ger en mer detaljerad plan för vad vi måste åstadkomma.

Mål 17 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Mål 10 Mål 11 Mål 12 Mål 13 Mål 14 Mål 15 Mål 16 Mål 17

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Definition av hållbarhet, FN:s rapport "Vår gemensamma framtid".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024