Så styrs kommunens arbete med hållbar utveckling

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här berättar vi mer om vad som händer i vår kommun och vad som styr vårt dagliga hållbarhetsarbete i Strängnäs kommun.

Detta styr kommunens arbete

Agenda 2030

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och globala målen ger en mer detaljerad plan för vad vi måste åstadkomma.

Läs mer om vårt arbete utifrån de 17 globala målen.

Flerårsplan

Agenda 2030 ska ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv ständigt vara en tydlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunkoncernen. Så står det i flersårsplanen för 2022-2024 som är kommunens övergripande styrdokument.

Flersårsplanen för 2023-2025 , 939 kB.

Klimat- och energiplan

Förutom flerårsplanen är klimat- och energiplanen ett viktigt styrdokument. Planen ska säkerställa att vi når kommunens mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

I planen finns mål formulerade inom följande fem fokusområden:

  • Hållbara transporter och resor
  • Klimatsmart mat
  • Hållbar konsumtion
  • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
  • Lokal förnybar energiförsörjning

Läs hela dokumentet

Ta del av Klimat- och energiplanen för Strängnäs kommun , 612 kB.

Läs sammanfattning

Du kan också ta del av en kortversion av dokumentet där du lätt kan identifiera de olika målen och även se vad du själv kan bidra med.

Ta del av Sammanfattning av Klimat- och energiplanen , 19 MB.

Övriga styrande dokument

Det finns flera styrande dokument som på olika sätt reglerar hur vi som kommun ska arbeta för ett mer hålllbart samhälle.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Definition av hållbarhet, FN:s rapport "Vår gemensamma framtid".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023