Kommunrevisionen

Kommunrevisionen utgörs av politiker som valts av kommunfullmäktige till att utföra ett uppdrag som förtroendevald revisor. Kommunrevisionen ska genomföra granskningar för att tillse att kommunen är effektiv och säker.

Enligt kommunallagen har revisorerna i uppdrag att granska kommunens verksamhet enligt god revisionssed. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av sin ekonomiska situation.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett tillfredsställande sätt från ekonomisk synpunkt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas internkontroll är tillräcklig.

Varje år prövar revisionen om kommunstyrelsen samt övriga valda avkommunfullmäktige, ska beviljas ansvarsfrihet. Revisionen kan föreslå att någon eller några av de förtroendevalda ska tilldelas en anmärkning.

Rapporter och skrivelser

Här hittar du rapporter och skrivelser från revisorerna.

Revisionsplan

Revisorerna tar årligen fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningarnas innehåll och omfattning, samt revisionens organisation. 

Ledamöter

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kommunrevisionen

Mandatperiod: 2023-06-01 - 2027-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-23 02:00

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2024