Revisorer

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen har revisorerna i uppdrag att granska kommunens verksamhet enligt god revisionssed. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje år prövar revisionen om kommunstyrelsen och de övriga som har valts av kommunfullmäktige ska beviljas ansvarsfrihet. Revisionen kan även föreslå att någon eller några av de förtroendevalda ges en anmärkning.

Rapporter och skrivelser

Här hittar du rapporter och skrivelser från revisorerna.

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Ordföranden och ledamöter

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kjell Oretorp (c)

Kontaktinformation

E-post:
kjell.oretorp@strangnas.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevisionen Ordförande 2019-01-01 - 2023-06-30
SEVAB Nät AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-06-30 - 2023-06-30
Strängnäs Bostads AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-06-30 - 2023-06-30
Strängnäs Fastighets AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-06-30 - 2023-06-30
Strängnäs kommunföretag AB Lekmannarevisor 2020-01-01 - 2023-06-30
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020