Årsplan och årsredovisning

Kommunens huvuduppdrag är att erbjuda service, välfärdstjänster och att utveckla den geografiska platsen Strängnäs kommun.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god hushållning i termer av god kvalitet och effektivitet. Det är kommunerna själva som bestämmer vad som behöver uppnås för att man ska leva upp till god hushållning.

I Strängnäs kommun utgår all styrning från en gemensam vision. Visionen anger färdriktningen i det långa perspektivet. För mandatperioden finns en majoritetsförklaring som beskriver den politiska viljeinriktningen de kommande åren.

Budget och planering

Kommunfullmäktige beslutar varje år i juni om inriktningen för nästkommande år genom övergripande mål för verksamheten och ekonomin. Då brukar även beslutet om kommunal skattesats tas. I november fastställer kommunfullmäktige kommunens årsplan för nästkommande år. Styrningen går vidare till nämnderna som har uppdraget att i verksamhetsplaner redovisa sina mål. Nästa nivå i styrningen blir samtliga enheter inom förvaltningen som upprättar arbetsplaner med mål och aktiviteter.

Uppföljning

Uppföljningen av årsplanen görs kontinuerligt genom månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljningen syftar till att beskriva hur verksamheter och kommunens bolag utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås.

Årsplaner och årsredovisningar

Nämndernas verksamhetsplaner

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020