Årsplan och årsredovisning

Flerårsplanen utgår från vår vision och pekar ut riktningen för kommunen, dess nämnder och verksamheter. Den innehåller också de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter.

Varje år i juni fastställer kommunfullmäktige kommunens flerårsplan. Flerårsplanen utgår från kommunens vision och består av övergripande mål och prioriteringar för verksamheten och ekonomin det kommande året. Om de ekonomiska förutsättningarna ändras kan kommunfullmäktige ta beslut om en kompletterad flerårsplan i november.

I samband med flerårsplanen brukar kommunfullmäktige ta beslut om den kommunala skattesatsen.

Det är utifrån flerårsplanen som de politiska nämnderna tar fram verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen innehåller respektive nämnds ekonomi och prioriteringar. Förvaltningen upprättar sedan egna planer med aktiviteter som bidrar till att de politiska målen ska uppfyllas.

Uppföljning och årsredovisning

Uppföljningen av planeringen görs kontinuerligt genom månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljningen syftar till att beskriva hur verksamheter och kommunens bolag utvecklas och i vilken omfattning kommunkoncernens mål nås.

Ta del av Strängnäs kommuns flerårsplaner och årsredovisningar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023