Medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Undersökningen är en attitydundersökning inte en brukarundersökning.

Resultatet jämförs med övriga kommuner som deltar i undersökningen samt riket. Resultaten i undersökningen redovisas som andel av totalt svarande. Värdet visar hur positivt deltagarna i undersökingen har ställt sig till frågan.

Resultat av 2023 års undersökning

Medborgarundersökningen skickas till ett slumpmässigt urval på 1208 personer i åldrarna 18 år eller äldre. Av dessa besvarade 36 procent enkäten.

Strängnäs kommun får högst betyg inom området hur kommunen är att bo och leva i.

Ta del av hela resultatet och tidigare års resultat i tabellerna nedan.

Resultat för Strängnäs kommun

Kommunen som helhet

2021

2022

2023

Riket

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?

93,1

92,3

96,1

91,8

Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?

79,1

79,4

78,1

79,4

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?

20,8

22,2

19,1

18,8

Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?

66,9

69,1

63,5

62,3

Skriv tabellbeskrivning här

Utvalda delar

2021

2022

2023

Riket

Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?

67,0

68,6

68,0

81,8

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Förbindelser med kollektivtrafik.

89,0

89,0

90,0

92,1

Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller annan sysselsättning?

47,0

44,9

51,3

66,9

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gator och vägar.

63,0

63,2

69,5

63,8

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gång- och cykelvägar.

66,0

66,5

72,6

69,9

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus,
ishallar etc.

74,0

74,5

79,5

79,0

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser.

79,0

79,5

87,4

80,3

Hur tycker du räddningstjänsten fungerar i kommunen?

96,0

97,0

95,7

95,0

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i
sina verksamheter.

58,0

65,4

75,4

68,7

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?

30,0

35,4

23,7

26,3

Upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade?

29,0

26,6

15,9

25,4

Resultaten i sin helhet

Kolada hittar du undersökningen presenterad i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2024