Möten och protokoll

Kallelser och protokoll för samtliga politiska organ i Strängnäs kommun hittar du på varje enskild nämnds sida. Du kan bland annat följa vilka frågor som beslutats och diskuterats vid bland annat kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.

Kontakt för utlämnande av allmänna handlingar

Protokoll äldre än 2 år

Om du vill se protokoll som är äldre än två år. Kontakta ansvarig registrator.

Kommunstyrelsens diarium:

Helen Jansson

kommunstyrelsen@strangnas.se

Nedanstående organ tillhör kommunstyrelsens diarium.

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Valberedning

Barn- och utbildningsnämndens diarium

Jessica Sundqvist
barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

Kulturnämndens diarium

Kukkamariia Valtola Sjöberg
kulturnamnden@strangnas.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens diarium

Kristine Vejby
miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

Socialnämndens diarium

Sofia Eriksson
socialnamnden@strangnas.se

Teknik- och fritidsnämndens diarium

Christina Alneberg
teknikochfritidsnamnden@strangnas.se

Valnämndens diarium

Helen Jansson
valnamnden@strangnas.se

Överförmyndarnämndens diarium

Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd
tillsammans med Eskilstuna kommun. Nämndens praktiska arbete sköts av
Eskilstuna kommun och därför finns nämndens kallelser, handlingar och protokoll
på deras webbplats.

Överförmyndarnämnden Eskilstuna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2022