Kungörelse om delegation av föreskriftsrätt om förbud att vistas
på särskilda platser, i syfte att hindra
smittspridning av Covid-19

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrifter, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Delegation av föreskriftsrätt om förbud att vistas på särskilda platser, i syfte att hindra smittspridning av Covid-19

Beslutsparagraf och datum:

KF § 90, 2021-05-24

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2021-06-01

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2021-06-23

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021