Kungörelse om samråd av förslag till detaljplan för Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö, Strängnäs

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för två befintliga bostäder inom planområdet.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs, på biblioteket i Strängnäs samt på kommunens webbplats: www.strangnas.se/krakvilan

Samrådsperioden pågår från 2021-06-04 till 2021-07-16

Under perioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp nedan).

Ange diarienummer MSN/2019:2295 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-07-16.

Digitalt öppet hus

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett digitalt öppet hus via Microsoft teams där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Föranmälan krävs (för att vi ska få en uppfattning om hur många som vill delta och skicka ut en länk via mejl till dialogtillfället).

För att använda Microsoft teams krävs ingen förinstallation av programmet.

Tid: Tisdag 15 juni april kl. 17:30 – 19:00
Plats: Microsoft teams via utskickad länk.

Anmälan sker senast 11 juni kl 15.00 till planarkitekt Victoria Jacobsson:
E-post: victoria.jacobsson@strangnas.se
Telefon: 0152-29257

Om du inte har möjlighet att delta vid dialogtillfälle men ändå är intresserad av att ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor, kontakta ansvarig planarkitekt.

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2021