Kungörelse om samråd av förslag till detaljplan för Mariefred 2:33 och 2:1, "Gamla vattenverket", Mariefred

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra ny markanvändning av den gamla vattenverkstomten, skapa förutsättningar för en trygg förbindelse mellan områden i staden samt skydda de områden inom planen som har särskilda natur- och rekreationsvärden.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs, på biblioteket i Mariefred samt på kommunens webbplats: www.strangnas.se/vattenverket

Samrådsperioden pågår från 2021-06-04 till 2021-08-06.

Under perioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp nedan).

Ange diarienummer MSN/2019:298 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-08-06.

Digitalt öppet hus

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett digitalt öppet hus via Microsoft teams där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Föranmälan krävs (för att vi ska få en uppfattning om hur många som vill delta och skicka ut en länk via mejl till dialogtillfället).

För att använda Microsoft teams krävs ingen förinstallation av programmet.

Tid: Tisdag 8 juni kl. 17:30 – 19:00
Plats: Microsoft teams via utskickad länk.

Anmälan sker senast 7 juni kl 15.00 till planarkitekt Erika Svensson:
E-post: erika.svensson@strangnas.se
Telefon: 0152-29325

Om du inte har möjlighet att delta vid dialogtillfälle men ändå är intresserad av att ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor, kontakta ansvarig planarkitekt.

Frågor om detaljplaneförslaget besvaras av:
Erika Svensson, telefon 0152-29325, epost: erika.svensson@strangnas.se

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2021