Kungörelse om samråd av förslag till detaljplan för Gorsinge 1:20 "Biskopskvarn".

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan, ändringen består i att möjliggöra för en annan vägdragning, öka byggnadshöjden och öka utnyttjandegraden. Ändringen av befintlig detaljplan är ett led i att anpassa planen efter näringslivets rådande behov. Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs, på biblioteket i Strängnäs samt på kommunens webbplats: www.strangnas.se/biskopskvarn

Samrådsperioden pågår från 2021-06-11 till 2021-07-06

Under perioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp nedan).

Ange diarienummer MSN/2019:2740 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-07-06.

Frågor om detaljplaneförslaget besvaras av:

Planarkitekt David Sundholm
e-post: david.sundholm@strangnas.se
Telefon: 0152-29344

Alternativt av planchef Ola Tollin ola.tollin@strangnas.se

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021