Kungörelse, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vånga 2:1

Ansökan om förhandsbesked och garage på fastigheten Vånga 2:1 finns tillgänglig på kontaktcenter i Kommunhuset Nygatan 10 Strängnäs från 2021-07-08 till 2021-08-16. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på ansökan.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

Ange diarienummer BYGG.2021.589 vid inlämnande av synpunkter. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-08-16.

Frågor om ansökan kontakta 0152-291 00 eller Gunilla Östling 0152-293 10.

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021