Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för Kremlan 1, 2 och 3, Tosterö

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för större byggrätter för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3. De nya byggrätterna möjliggör för 25 procent av fastighetens storlek för huvudbyggnad och 55 kvadratmeter bruttoarea för komplementbyggnad per fastighet. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret Strängnäs kommunhus och på biblioteket i Strängnäs samt på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/kremlan

Granskningsperioden pågår från 2021-09-10 till 2021-10-24. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 2021-10-24.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs.

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Det går även bra att lämna synpunkter via vår e-tjänst (gul knapp nedan).

OBS! Ange diarienummer MSN/2020:881 på handlingen eller i
meddelanderaden om ni använder e-post.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

Jonathan Nilsson, tel: 0152-29259 e-post: jonathan.nilsson@strangnas.se

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2021