Kungörelse om antagen taxa för Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nämnda föreskrift, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen.

Beslutsparagraf och datum:

KF § 210, 2021-09-27

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2021-10-05

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2021-10-27

 

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2021