Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö, Strängnäs

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för två befintliga bostäder inom planområdet.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset, på biblioteket i Strängnäs samt på kommunens webbplats: www.strangnas.se/krakvilan

Granskningsperioden pågår från 2021-10-08 till 2021-11-05. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 2021-11-05.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs.

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Det går även bra att lämna synpunkter via vår e-tjänst (gul knapp nedan).

OBS! Ange diarienummer MSN/2019: 2295 på handlingen eller i
meddelanderaden om ni använder e-post.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

Planarkitekt Victoria Jacobsson
E-post: victoria.jacobsson@strangnas.se
Telefon: 0152-29257

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021