Kungörelse om ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen i Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda taxa, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen

Beslutsparagraf och datum:

KF § 210, 2021-09-27

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2022-01-03

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2022-01-25

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022