Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för Kemisten 1

Syftet med detaljplanen är att att pröva en ändring av den gällande detaljplanen, 0486-P02/1 Kemisten 1, för att upphäva ett markreservat för allmännyttiga luftledningar och flytta ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, utefter befintliga ledningars läge. Ändringen möjliggör för en expansion av Pfizers pågående verksamhet.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset, på biblioteket i Strängnäs och på kommunens webbplats: www.strangnas.se/kemisten1

Granskningsperioden pågår från 2022-08-03 till 2022-08-31.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen, senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Ange diarienummer MSN/2021:287 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara inkomna senast 2022-08-31.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se Det går även bra att lämna synpunkter via vår e-tjänst (gul knapp nedan).

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

David Sundholm, planarkitekt
Tel: 0152-293 44
Epost: david.sundholm@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2022