Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för Strängnäs 3:1, del av, med flera Grundskola Finningerondellen

Granskningsperioden pågår från 2024-05-13 till 2024-06-03.

Syftet med detaljplanen är att undersöka om det är möjligt att bygga en ny grundskola för årskurs F-9 i centrala Strängnäs. Planen ska också säkerställa att skolgården ska bli tillräckligt stor och därmed uppfylla kommunens riktlinjer för skolgårdar.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på biblioteket i Strängnäs samt på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/grundskolafinninge

Under samrådsperioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se.

Du kan även lämna synpunkter via e-tjänsten som finns på projektets hemsida.

Ange diarienummer MSN/2020:515 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2024-06-03.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor om detaljplaneförslaget besvaras av:
Isabell Eberkvist, planarkitekt
Tel: 0152-294 03
E-postadress: isabell.eberkvist@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2024