Kungörelse om antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrifter, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslutsparagraf och datum:

KF § 9, 2020-01-27

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2020-02-04

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2020-02-26

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020