Samråd av förslag till detaljplan för Järnsparven 1 och del av Strängnäs 3:1, "Järnsparven", Strängnäs, Strängnäs kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus samt centrumverksamheter i bottenvåningen. I anslutning till Finningevägen möjliggör planen för ett mindre torg. Planen syftar även till att skydda träd med bevarandevärde inom planområdet.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset och på biblioteket i Strängnäs samt på kommunens webbplats:

www.strangnas.se/jarnsparven-1

Samrådsperioden pågår från 2020-07-24 till 2020-09-04.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till: Strängnäs kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs, alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2019:1904 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Digitalt öppet hus

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett digitalt öppet hus via Microsoft Teams där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Föranmälan krävs och ska ske senast den 21 augusti.

För att använda Microsoft Teams krävs det ingen förinstallation av programmet.

Tid: Måndag 24 augusti kl. 17:00 – 18:30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan till öppet hus och eventuella frågor om planförslaget skickas till:
Victoria Jacobsson
tel. 0152-292 57
victoria.jacobsson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2020