Brobygget - vår värdegrund

Brobygget är det namn och den symbol vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Det ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva, våra verksamheter och Strängnäs kommun.

Vår värdegrund är en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas. Våra förväntningar på dig som medarbetare kan uttryckas i att vi värdesätter självständiga och ansvarstagande individer. Det förutsätter ett öppet och utvecklande arbetsklimat samt lojalitet med fattade beslut. Vi värdesätter att du som medarbetare tillsammans med din chef och dina arbetskamrater utvecklar verksamheten och din egen kompetens. Därmed bidrar du till ett gott resultat.

Invånare och brukare ställer allt högre krav på det stöd och den service Strängnäs kommun ger. Vi vet också att på några års sikt kommer Strängnäs, liksom alla kommuner i Sverige, att stå inför enorma utmaningar. Inte minst i och med den demografiska utvecklingen. Mot denna bakgrund är det viktigt att våga ta ett helhetsgrepp om hur utmaningarna ska mötas. Strängnäs kommun skapade Brobygget för att beskriva och samla det som vi behöver ha med oss på vår utvecklingsresa.

Brobygget

Brobygget är vår vägvisare i det dagliga arbetet

Värderingarna och principerna ger oss som arbetar i Strängnäs kommun gemensamma metoder, arbetssätt och språk som blir ett stöd i våra olika vägval och i de beslut vi behöver ta när vi löser våra problem i vardagen. Brobygget fungerar på så vis som vår vägvisare.

Brobygget ska användas av alla, chefer och medarbetare, i det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden och utforma nya arbetssätt som skapar större nytta för våra invånare och brukare. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2023