Kommunhuset i Strängnäs

Entrén och trappan till kommunhuset i Strängnäs

Med början våren 2024 ska kommunhuset i Strängnäs byggas om för att bli en ännu mer välkomnande och inspirerande plats för både medborgare och medarbetare. Här berättar vi mer om projektet.

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras löpande.

En plats för service, samverkan och demokrati

Kommunhuset byggdes 1994 och ska anpassas och rustas upp för att tillgodose medborgarnas och medarbetarnas behov, både nu och i framtiden. Det beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2021. Den 17 april togs beslut i kommunstyrelsen om genomförande, vilket innebär att ombyggnationen kan påbörjas.

Kommunhuset byggs om i ett samverkansprojekt mellan kommunens fastighetsbolag Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och entreprenören Peab. Målsättningen är att skapa en plats för service, samverkan och demokrati. Det innebär bland annat att:

 • Kommunens olika servicefunktioner – till exempel Strängnäs Bostads AB och Kontaktcenter – samlas på en och samma plats. Det innebär en ökad service för medborgarna och skapar möjlighet för en tätare samverkan inom kommunkoncernen.
 • Kommunhuset blir tillgängligt för fler att besöka och använda. Det blir flera möteslokaler – varav en större sal – och ett kafé i entrén.
 • Det blir mer ändamålsenliga, effektiva och attraktiva lokaler och en modern och tillgänglig arbetsplats för medarbetarna.

Korta fakta:

 • Cirka 11 000 kvadratmeter i fem våningsplan, varav en ny tillbyggnad i två plan på cirka 1 100 kvadratmeter i anslutning till nuvarande innergård
 • Aktivitetsbaserade arbetsplatser för ungefär 460 personer
 • Flera möteslokaler, varav en större sal med plats för cirka 100 personer för bland annat större möten och politiska sammanträden
 • Matsal för medarbetare med knappt 200 platser
 • Kafé i entréplan
 • Krisledningsrum
 • Solceller på taket
 • Kylning med så kallad geokyla från marken som även ger möjlighet till uppvärmning med bergvärme

Därför behöver Strängnäs kommunhus byggas om

Det 30 år gamla huset har brister när det gäller till exempel luftkvalitet, ventilation och ljudmiljö och behöver rustas upp för att möta kraven. Arbetsmiljön behöver anpassas utifrån nya behov som uppstått och som framtiden kräver.

Huset är svårt att orientera sig i och behöver ha en bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Lokalerna behöver utformas så att både anställda och besökare känner sig trygga.

Kommunhuset ska få solceller på taket och kylning med så kallad geokyla från marken – förnybara energikällor som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Moderna tekniska lösningar ger en mer effektiv energianvändning och minskar de löpande driftskostnaderna för exempelvis belysning, uppvärmning och ventilation.

Arbetslivet har förändrats på senare år, bland annat till följd av pandemin och en ökad digitalisering. I samband med att ett aktivitetsbaserat arbetssätt införs anpassas lokalerna med flera olika typer av arbetsytor att välja mellan. Kommunen behöver precis som andra arbetsgivare anpassa sig efter de nya förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsplats.

När kommunhuset byggdes 1994 var det dimensionerat för ungefär 200 medarbetare. I dagsläget arbetar omkring 280 personer i huset. Fler medarbetare både inom kommunen och i de kommunala bolagen, som idag sitter i andra lokaler, ska flytta in i kommunhuset. En tillbyggnad ska göras på innergården och efter ombyggnaden kommer det att finnas plats för cirka 460 personer i huset.

Minskade kostnader för hyror och drift i ett klimatsmart hus

Samlokalisering minskar hyreskostnaderna

Eftersom fler kommunala verksamheter och delar av de kommunala bolagen ska flytta in i det ombyggda kommunhuset kan deras nuvarande lokaler sägas upp, eller användas till annat. Det gör att kommunens totala hyreskostnader för lokaler minskar.

Sänkta driftskostnader med klimatsmart teknik

Ombyggnaden innebär att de moderna, mer effektiva, tekniska lösningar som installeras kommer att hålla nere de långsiktiga driftskostnaderna. Samtidigt blir det en mer klimatsmart byggnad med bland annat förnybar, fossilfri energi från solceller på taken och kylning med så kallad geokyla från marken som även ger möjlighet till uppvärmning med bergvärme. Det innebär minskade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid och ligger i linje med både samhällets och kommunens egna klimatmål.

Risk för störningar under byggtiden

Störande ljud

I omgångar kommer det att låta mer eller mindre från byggarbetsplatsen, bland annat när det ska borras i marken och när utbyggnaden på innergården ska byggas.

Trafikstörningar och påverkade parkeringsplatser

På gatorna närmast kommunhuset kommer det i perioder att bli ökad byggtrafik då byggmaterial och maskiner ska fraktas till och från kommunhuset. Det kan betyda att du inte alltid kan ta samma väg som du brukar. Parkeringsmöjligheterna på gatorna vid kommunhuset kommer att påverkas, främst på Sörgärdsgatan.

Gång- och cykelvägar kan påverkas tillfälligt

Byggarbetsplatsen kommer att stängslas in innanför trottoaren på Sörgärdsgatan, men kommer att vara tillgänglig att använda i den mån det inte förekommer någon byggtrafik.

Vi beklagar störningarna och hoppas på överseende

Vi förstår att byggarbetena och byggtrafiken kan vara störande och kommer att göra vad vi kan för att minimera störningarna och hoppas på överseende under byggtiden.

Frågor och svar

 • Oktober 2021: Kommunfullmäktige fattade beslut om att kommunhuset i Strängnäs ska byggas om.
 • Juni 2022: Projektledare på plats för att driva projektet.
 • Augusti 2023: Peab är upphandlade som byggentreprenör och påbörjar planeringen av arbetet.
 • Första halvåret 2024: Ombyggnationen är planerad att starta och ske i två etapper.
 • Sommaren 2025: Den första etappen planeras vara klar och alla medarbetare som tidigare haft sin arbetsplats i kommunhuset kan flytta tillbaka.
 • Våren 2026: Etapp två planeras vara klar och samtliga medarbetare kan vara på plats i det ombyggda kommunhuset.

Hela arbetet beräknas ta ungefär två år. Den första etappen planeras vara klar till sommaren 2025 – då ska alla de medarbetare som tidigare haft sin arbetsplats i kommunhuset kunna vara på plats igen.

Kommunhuset byggs om i ett så kallat samverkansprojekt mellan det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Peab.

De medarbetare som av olika skäl inte kan arbeta i kommunhuset medan det byggs om kommer att få tillfälliga arbetsplatser i lokaler i närheten av kommunhuset.

Att kommunhuset ska byggas om beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2021 och pengarna för projektet är redan avsatta i det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB, SFABs, budget för detta ändamål.

Strängnäs kommun hyr alla lokaler av SFAB. Idag har kommunen sammanlagda kostnader för lokalhyror på cirka 19,5 miljoner kronor per år. Efter ombyggnaden blir den beräknade kostnaden för lokalhyror något lägre med cirka 19,3 miljoner kronor per år.

De föreslagna åtgärderna för energieffektivisering kommer att minska de årliga driftkostnaderna med ungefär 2 miljoner kronor.

Att kommunhuset inte skulle rustas upp enligt förslaget skulle i stället innebära både ökade kostnader för hyrda lokaler och dessutom kommande kostnader för nödvändigt underhåll och upprustning av de befintliga lokalerna. Den beräknade hyreskostnaden skulle då bli cirka 23,9 miljoner kronor per år, en skillnad på drygt 4 miljoner kronor per år jämfört med idag.

De arbetsmiljöproblem som finns i dagens kommunhus skulle då kvarstå och driftskostnaderna för exempelvis belysning, uppvärmning och ventilation skulle fortsätta att öka.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2024