Våtmarker - bra på nästan allt

Våtmarken på Söderlänna Säteri renar vattnet från två olika vattendrag som kommer från åkermarker längre upp. Den anlagda vårmarken hindrar att kväve och fosfor hamnar i sjön, vilket minskar övergödningen.

– Det är en riktig kvävefälla. Sen är det fågellivet, säger Carl Odenstierna om två anledningar till att de anlade den här våtmarken för två år sedan.

Carl Odenstierna berättar att det fanns mycket beckasiner här när han var liten och att de nu hittat tillbaka.

– Det ploppar upp beckasiner hela tiden när man går där nere, säger han.

En tredje anledning som Carl nämner är att det är vackert. Den två kvadratmeter stora våtmarken med en liten ö mitt på ligger nära sjön som man har utsikt mot från huset. Tidigare var här bara vass.

– Jag myser varje morgon när jag går upp och kan titta ut över det här när solen går upp, säger Carl Odenstierna.

Carl Odenstierna pekar ut över våtmarken.

Intresset från markägare är viktigt

Det behövs både lokala markägare och företagare som är intresserade och såklart spelar kommunen en viktig roll.

– Vi ger stöd och hjälper markägare att söka bidrag för att anlägga våtmarker , säger Emma Åkerman Fulford, kommunekolog.

Att anlägga en våtmark tar något till några år från det att bidragsansökan blivit beviljad. Det har bland annat med budget och olika miljöprövningar att göra. Men sen kan det gå fort.

- Det tog väl två till tre veckor själva grävandet, säger Carl Odenstierna.

Väldigt vackra miljöer

Våtmarker är ofta ett bra sätt att minska mängden näring i vattnet som annars leder till övergödning. De renar vatten, lagrar kol, jämnar ut vattenflöden och är både en buffert mot torka och ett översvämningsskydd. I en våtmark är variationen av växter och djur stor.

– De är bland mest artrika miljöerna och fungerar till exempel som ”barnkammare” för många fiskarter, säger Emma Åkerman Fulford.

Den rika naturen gör att de också kan bli viktiga rekreationsområden. För att edet är väldigt vackra miljöer. På många platser byggs till exempel fågeltorn och många våtmarker tillgänglighetsanpassas med ramper och liknande så att det går enkelt att ta sig fram, även med rullstol.

Flera intressanta platser på kommunmark

Den 17 mars 2022 avslutades en förstudie om möjligheterna att anlägga våtmarker på jordbruksmark som kommunen äger. Syftet med studien var att se var det skulle vara mest kostnadseffektivt att göra åtgärder och vilka effekter de skulle kunna få, det vill säga rätt åtgärd på rätt plats.

Nästa steg är att samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om nästa steg och då söka så kallade åtgärdsbidrag inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen, LONA. Till exempel kan bidrag sökas för just våtmarksprojekt och kommunen kan få upp till 90 procent av kostnaderna i bidrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023