Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan för Kråkvilan 1:20-1:22

Planområdets läge:

Planområdet ligger 17 km norr om Strängnäs stad, på Torparudden, i anslutning till Mälaren. Torparudden tillhör kommundelen Tosterö och ligger ca 2,5 km från gränsen till Uppsala län och 2 km från riksväg 55.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheterna Kråkvilan 1:20-1:21 samt att utöka byggrätten på Kråkvilan 1:22. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till områdets geotekniska förutsättningar samt strandskyddets syften.

Planskede

Detaljplanen var ute för samråd 2021-06-04 till 2021-07-16. En samrådsredogörelse finns under handlingar nedan.

Detaljplanen var ute för granskning 2021-10-08 till 2021-11-05. Nu sammanställs inkomna synpunkter.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022