Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och förutsättningar. Inom verksamheterna försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose just dina behov.

I samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan verkar vi också för att du som har en funktionsnedsättning får tillträde till den reguljära arbetsmarknaden.

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till dig som är i arbetsför ålder som inte arbetar eller studerar.

Hur får du daglig verksamhet?

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet.

Om du får daglig verksamhet

Du erbjuds en egen individuellt utformad genomförandeplan för hur verksamheten ska ge stöd i arbetslivet och den dagliga sysselsättningen på både kort och lång sikt.

På daglig verksamhet erbjuds regelbundna arbetstagarmöten där du kan göra din röst hörd, lägga fram önskemål och därigenom påverka verksamheten. Där finns även utrymme för att ställa frågor om saker som rör ditt arbete

Inom daglig verksamhet finns tre inriktningar:

Här erbjuds du aktiviteter och arbetsuppgifter utifrån ditt intresse och förmåga. Målet är personlig utveckling, möjlighet till social samvaro och ökad självständighet.

Här erbjuds både gemensamma och individuella arbetsuppgifter, med eller utan krav på produktion. Målet är att ge dig en meningsfull arbetsdag.

Här erbjuds sysselsättning/arbete inom olika företag, offentliga eller privata, i grupp eller individuellt. Butik och verkstad är några exempel.

Målet är att arbetet/sysselsättningen ska kunna leda till egen försörjning. När du är redo för egen försörjning finns IMA (individuella möjligheter till arbete). Där arbetar du med en arbetshandledare som hjälper dig i kontakter med till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen och företaget du är placerad på. Detta för att övergången till egen försörjning skall bli så smidig och enkel som möjligt för dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020