Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service från Strängnäs kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Hjälp hemma

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt och svårhanterligt och som du inte klarar själv. Det kan gälla hemmets skötsel eller personliga saker som hygien och annat.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att ditt hem behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

Du som har en omfattande, varaktig funktionsnedsättning och är under 65 år kan i vissa fall ha rätt till en personlig assistans.

Om du på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en hälso/vårdcentral för att få vård kan du i vissa fall få hemsjukvård i ditt hem.

I vissa fall kan korttidsvistelse, avlösarservice och ledsagarservice underlätta för dig att kunna bo kvar i ditt ordinarie hem och möjliggöra avlastning till dina anhöriga. 

Om du behöver stöd med dina fritidsaktiviteter eller att bryta social isolering kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en service till dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet behöver kunna kalla på hjälp i vissa situationer. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt och är, via ditt telefonuttag, anslutet till en larmcentral. När du trycker på larmknappen kontaktar larmcentralen personal från trygghetslarmet.

Stöd i kommunens boende

Om ditt behov av stöd och trygghet är omfattande kan det vara aktuellt att ansöka om flytt till en bostad med särskild service eller till ett särskilt boende. Kommunen erbjuder sådant stöd i form av gruppboende och serviceboende.

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Resor och transporter

Om du behöver hjälp när du ska resa kan du ansöka om färdtjänst. Om du själv kör bil och har en varaktig fysisk funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Hjälp med samordning och planering inför framtiden

Om du får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har du rätt att få en individuell plan, för att samordna insatserna och planera inför framtiden. Om du har insatser från flera huvudmän har du rätt att få en samordnad individuell planering (SIP).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2023