Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg är ett bidrag som du som har en funktionsnedsättning kan få från kommunen. Bidraget är en hjälp till att betala hyran för din bostad.

Kommunalt bostadstillägg utgår för dig som har en hyra som överstiger genomsnittlig hyra enligt gällande Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad och uppbär det högsta statliga bostadstillägget.

En förutsättning för att du ska få kommunalt bostadstillägg är att du är folkbokförd i Strängnäs kommun och har beslut om bostad med särskild service enligt LSS eller SoL.

Beräkning av kommunalt bostadstillägg

Beräkning av kommunalt bostadstillägg baseras på att dina samlade inkomster räknas samman och från detta belopp avräknas hyra, utgifter för resor till och från arbete och kostnad för god man. Dina tillgångar kan påverka rätten till kommunalt bostadstillägg. Din maka, make eller sambos inkomst sammanslås med din inkomst.

Om kvarstående belopp är under minimibeloppet ges kommunalt bostadstillägg upp till minimibeloppet, men om det beräknade kommunala bostadstillägget tillsammans med det statliga bostadstillägget överstiger kostnaden för hyran av bostaden ges kommunalt bostadstillägg upp till hyreskostnaden.

Vid ändrade förhållanden, till exempel att du flyttar, får ny hyra, ändrad sjukersättning görs en omprövning av ditt beslut. Du ska meddela förändringar som kan påverka ditt kommunala bostadstillägg till din biståndshandläggare på socialkontoret.

Ansökan

Du kan ansöka om kommunalt bostadstillägg från och med den månad när du lämnar in ansökan. Du ansöker hos din biståndshandläggare på socialkontoret. Biståndshandläggaren tar emot och behandlar din ansökan, gör beräkning, bedömning och beslutar om avslag eller bifall. Beslutet går inte att överklaga. Det är viktigt att kopior som styrker de inkomster, tillgångar och utgifter som tas upp i ansökan, lämnas ihop med ansökan.

När beslutet löper ut är det du som ansvarar för att ansöka om nytt bostadstillägg i god tid för att undvika att bli utan din möjlighet till kommunalt bostadstillägg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2022