Förändringar inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige har beslutat att delar av hemtjänsten ska upphandlas och att möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten ska avvecklas.

Beslutet innebär att kommunen kommer fortsätta bedriva hemtjänst inom egen regi men att delar av hemtjänsten kommer att utföras av en eller flera externa aktörer. Samtidigt kommer den som beviljas hemtjänst att tilldelas hemtjänstutförare utifrån sin adress, istället för att som idag göra ett aktivt val.

Genom att avveckla möjligheten att tillämpa LOV får kommunen större möjlighet att påverka hur hemtjänstverksamheten planeras och utformas. Målet är att det ska öka kvaliteten för brukarna och samtidigt minska kostnaderna inom hemtjänsten.

Vid en ny upphandling av hemtjänsten ställs kvalitetskrav som avtalas och som kommunen kontinuerligt följer upp. Det ger möjlighet att fokusera på kvalitet och brukarnyttan i hemtjänsten vilket är av största vikt vid utförandet av hemtjänst.

Bakgrund till förslaget

En utredning visar att kostnaden för den kommunala hemtjänsten har ökat sedan valfrihetssystemet LOV infördes 2012. Samtidigt har antalet privata hemtjänstutförare att välja mellan minskat och antalet brukare som nyttjat sin möjlighet att byta utförare har varit få.

Nationell statistik visar att Strängnäs kommun har de näst högsta kostnaderna för hemtjänst och äldreomsorg bland jämförbara kommuner. Trots omorganisationer och försök till att minska kostnaderna har inte den kommunala hemtjänsten kunnat bära sina egna kostnader.

De höga kostnaderna beror delvis på att det med valfrihetssystemet LOV har blivit svårare att samordna besök mellan olika brukare. Genom att tilldela leverantörer av hemtjänst baserat på geografiskt område ges bättre förutsättningar för planering, samordning, schemaläggning och minskad administration.

Vanliga frågor och svar

Strängnäs kommun har den nästa högsta kostnaden av produktion av hemtjänst bland jämförbara kommuner i Sverige. Trots omorganisationer på flera nivåer har inte den kommunala hemtjänsten kunnat bära sina egna kostnader.

Genom att tilldela leverantörer av hemtjänst baserat på geografiskt område ges bättre förutsättningar för planering, samordning, schemaläggning och minskad administration.

Vid uppföljningar av privata utförare under åren har alla utförare lyft att det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop.

  • Mellan åren 2012-2017 avvecklade två leverantörer sina verksamheter på grund av ekonomisk anledningar.
  • En tredje leverantör avvecklade sin verksamhet på grund av för snabbt växande verksamhet.
  • Under 2018 valde en leverantör att sälja sin verksamhet i Strängnäs kommun till en större koncern.
  • Under åren 2020-2021 har tre av sex leverantörer avvecklat sina verksamheter delvis på grund av att de saknar tillstånd från IVO. Gemensamt för alla tre hemtjänstutförarna som fick avslag på sina tillståndsansökan var att de hade det svårt att bära sin egen ekonomi.

Flera privata hemtjänstutförare har även haft svårt att få nya brukare. När brukare valt en utförare har de varit trogen den utföraren.

Vi har den näst dyraste hemtjänsten i Sverige bland jämförbara kommuner. Andra kommuner lyckas utföra hemtjänst med hög kvalitet men till låg kostnad. Genom att tilldela utförare av hemtjänst baserat på geografiskt område ges bättre förutsättningar för planering, samordning, schemaläggning och minskad administration.

Vad som kan noteras är att om kommunen får in anbud vid en upphandling som ligger mer i nivå med jämförbara kommuner kan kommunen sänka kostnaderna med upp till 18,7 miljoner kronor vid en upphandling på 50 procent. Mer statistik går att hitta i Förstudie – konkurrensutsättning hemtjänst. , 1 MB.

För att omställningen från valfrihet LOV till upphandling LOU inte ska bli en för stor omställning för brukarna och verksamheten föreslås en upphandling på ungefär 50 procent av hemtjänstverksamheten.

Kommunens befintliga hemtjänstverksamhet förblir intakt och nämnden behåller alla kompetenta medarbetare inom kommunal regi. Detta möjliggör även för befintliga hemtjänstutförare att delta i upphandlingen.

Delar av hemtjänsten kommer att upphandlas. Du som privat aktör har möjlighet att vara med och lämna anbud.

Upphandlingen förväntas pågå under hösten 2023.

I oktober 2021 tog socialnämnden ett beslut att föreslå kommunfullmäktige att avveckla möjligheten att tillämpa LOV inom hemtjänsten. Den 28 mars 2022 tog kommunfullmäktige beslut i frågan.

Att beslutet nu är fattat i kommunfullmäktige innebär att processen att avveckla möjligheten att tillämpa LOV kan påbörjas. Under hösten kommer kommunen att påbörja en upphandling.

Beslutsgången:

  1. Beslut i socialnämnden
  2. Beslut i kommunstyrelsen
  3. Beslut i kommunfullmäktige

Den största skillnaden för dig är att du kommer bli tilldelad leverantör av hemtjänst baserat på var du bor i kommunen, istället för att som idag göra ett aktivt val.

En annan förändring är att kommunen har för avsikt att inkludera larmutryckningar vid upphandling enligt LOU. Det skulle innebära en ökad kontinuitet och trygghet eftersom det i sådana fall skulle vara samma leverantör som rycker ut vid larm som sköter den vardagliga omvårdnaden.

Att avveckla möjligheten att tillämpa LOV innebär att valfriheten försvinner men du kommer fortfarande att ha samma rättigheter oberoende av leverantör av din hemtjänst. Du kommer fortfarande kunna ställa samma krav på din leverantör som tidigare.

Att upphandla hemtjänsten enligt LOU är ett sätt att kvalitetssäkra hemtjänsten i Strängnäs kommun. I och med en ny upphandling av hemtjänsten ställs kvalitetskrav som avtalas och som kommunen kontinuerligt följer upp. Med en leverantör av hemtjänst inom ett geografiskt område ges bättre förutsättningar för planering, samordning, schemaläggning och minskad administration.

Innan möjligheten att tillämpa LOV är avvecklad kommer det fungera precis som tidigare. Du har alltså möjlighet att fritt välja mellan de andra privata utförarna eller Strängnäs kommuns hemtjänst.

Risken att privata utförare säger upp sitt avtal finns alltid i och med valfrihetssystemet LOV. Det finns därför väl inarbetade rutiner om det skulle hända. Skulle man hamna i en situation där kommunen behöver täcka upp för avsaknad av privata utförare finns det rutiner även för det.

Följ processen via kommunens rådgivande organ

Du som har hemtjänst och har frågor kan följa processen av avvecklingen av möjligheten att tillämpa LOV via rådet för seniorfrågor och rådet för funktionshinderfrågor. Dessa råd är en möjlighet för äldre och personer med funktionsnedsättning att kommunicera med politiker genom representanter.

Råden träffas regelbundet och går igenom frågor som rör respektive område. Socialchefen och ordförande i socialnämnden kommer att delta på råden, svara på frågor och informera om processen.

Du kan ta del av mötesanteckningar från tidigare möten på sidorna Råd för seniorfrågor och Råd för funktionshinderfrågor.

Övregripande tidsplan

December 2020

I samband med framtagandet av socialnämndens konkurrensplan togs ett beslut att konkurrensutsätta hemtjänsten. Då beslutades också om att ge socialkontoret i uppdrag att upprätta en förstudie gällande en eventuell avveckling av tillämpning av valfrihetssystemet LOV.

Oktober 2021

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avveckla valfrihetssystemet LOV och istället upphandla delar av hemtjänsten enligt LOU.

Mars 2022

Kommunfullmäktige beslutade att delar av hemtjänsten ska upphandlas och att möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten ska avvecklas.

Mars 2022:

Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att upphandla delar av hemtjänsten av en eller flera externa leverantörer.

Vår och sommar 2022:

Vid en upphandling tas det fram kvalitetskriterier som ska ställas på den eller de nya leverantörerna. Det tas också fram en ny ersättningsmodell och nya geografiska områden. I samband med det kommer kommunen bjuda in intresseföreningar till dialog.

Första kvartal 2023:

Socialnämnden tar beslut om förfrågningsunderlag.

Våren 2023:

Upphandling pågår.

Hösten 2023:

Beslut om vilken eller vilka leverantörer som tilldelas uppdraget fattas.

2024:

Planering inför avveckling av möjligheten att tillämpa LOV inom hemtjänsten.

Årsskiftet 2024/2025:

Nya strukturen för hemtjänsten införs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022