Andra webbplatser

Jobbtorg Strängnäs

Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Vi erbjuder stöd till personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan.

Arbetsmarknads­insatser

Jobbtorg Strängnäs har som mål att kunna erbjuda helhets­lösningar för de som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, höja utbildningsnivån och få fler i jobb. Detta görs bland annat i samverkan med enheten Arbete och Service, Komvux, Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden. 

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och eller får ekonomiskt bistånd från Strängnäs kommun. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan genom i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten och jobbsökaraktiviteter.

Vi arbetar särskilt med:

För personer som deltagit i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program ”Jobb- och utvecklingsgarantin” i 450 dagar.
Arbetsförmedlingen anvisar aktuella personer till Jobbtorg, som matchar personen till en anställning inom verksamheter i Strängnäs kommun.  

Har du hoppat av skolan? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på Komvux eller folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik och skaffa dig arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar. Arbetsförmedlingen anvisar aktuella ungdomar till Komvux för studieplanering och till Jobbtorg som matchar mot en kommunal anställning inom barnomsorg/skola eller vård- och omsorg.

Kan jag få ett utbildningskontrakt?
Du kan få ett utbildningskontrakt om du

  • är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är 20−24 år
  • saknar fullständig gymnasieutbildning
  • inte deltar i etableringsuppdraget
  • bor i en kommun där det finns en överenskommel­se om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen (sedan 2015 räcker det med att man har för avsikt att ingå en lokal överenskommelse).

För personer med funktionsvariationer eller misstanke om en diagnos och som är mellan 20 och 50 år och som önskar komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Här ges individuellt stöd utefter personens egna önskemål, förmågor. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, och pågår i tre år fram till och med 2019. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen.

Vi arbetar utifrån Individual Placement and Support (IPS) metoden att alla människor ges tillträde till det ordinära arbetslivet utifrån sina egna önskemål, möjligheter och resurser. Vi försöker att förena krav och stöd på ett sätt som mobiliserar deltagarens egna resurser och stärker motivationen hos individen. Målet är att deltagaren ska kunna utföra sina arbetssysslor med eller utan stöd. Målet kan även vara att hitta eller att få behålla en anställning.

Vi försöker matcha deltagaren med en arbetsplats och även hitta lämpliga åtgärder och stöd för deltagaren.

Stöd kan bestå i att upprätthålla rutiner, strukturer eller motivation. Genom att utveckla systematiska instruktioner som gör det enklare för att deltagaren ska kunna utföra arbetsuppgifter. Det kan även vara att stöta deltagaren i, och hitta strategier för, att kunna fungera i den sociala miljön på arbetsplatsen eller i skolan. Stödet finns även till arbetsgivare och skolpersonal.

Ur deltagarperspektiv kommer det att främja deltagaren att nå sina mål, att få en praktikplats som kan leda till ett lönearbete.

Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökande? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika sökvägar för att få ett jobb.

Datum för vinter/vår 2019 är: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 och 14/6.

Tid: klockan 9.00-11.00
Plats: Jobbtorg Strängnäs, Trädgårdsgatan 12 (ovanför Ica Bengtsson)
Följande företag kommer att finnas på plats den 1 februari:
T-puts & Städ
McDonalds
Fiks Group
Strängnäs kommun, funktionshinderomsorg och sysselsättning
NyföretagarCentrum
Arbetsförmedlingen Eures

Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att arbeta för att:

  • så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara,
  • på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap,
  • främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Omsorg och hjälp