Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull, kunna använda sina resurser väl, vara delaktig i samhället och ha förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Socialdepartementet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) upprättar årliga överenskommelser om riktade insatser inom området psykisk hälsa. Utifrån överenskommelsen samverkar landstinget och kommunerna i Sörmland för att utveckla arbetet. Barn och unga är särskilt prioriterade.

I Strängnäs möts ansvariga inom socialkontoret och barn och utbildningskontoret för att fortlöpande planera det förebyggande arbetet gentemot målgruppen. Under 2019 kommer en barn- och ungdomsstrategi att antas.

Socialnämnden har godkänt en handlingsplan, med inriktning främst mot vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. En av aktiviteterna handlar om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA, Mental Health First Aid).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019