Brottsförebyggande arbete

BRÅ står för Brottsförebyggande råd. I Strängnäs kommun finns fyra lokala BRÅ; i Åkers styckebruk, Mariefred, Stallarholmen och i Strängnäs. 

Organisation

Det lokala BRÅ omfattar grundskolor med elever i årskurs 6-9 samt gymnasieskolan. Friskolorna med elever i motsvarande åldrar inbjuds att medverka. Lokala BRÅ leds av trygghetssamordnaren. I BRÅ ingår socialtjänsten, fritidsgårdsverksamheten och skolan. Tillsammans ska de arbeta med förebyggande insatser med kommunpolis, kyrkan och föreningslivet när ungdomar eller grupper av ungdomar kan hamna i riskzonen för brottslig verksamhet.

Centrala BRÅ

Centrala BRÅ utgår från de frågor som tas upp via de lokala BRÅ-grupperna. Centrala BRÅ hanterar också frågor som trygghetsmätningar, brottsstatistik, drogsituation och nattvandringar. Centrala BRÅ är också inblandade vid större evenemang som exempelvis skolavslutningar och marknader.

Samverkansavtal med polisen

Strängnäs kommun har sedan 2008 ett samverkansavtal med Polisen. Syftet är att visa samarbetet mellan polismyndigheten och Strängnäs kommun för att förebygga brott och öka tryggheten i Strängnäs kommun.

Handlingsplan för brottsförebyggande arbete

Handlingsplanen innehåller följande mål:

Övergripande mål

Strängnäs kommun ska vara ett tryggt samhälle att leva och verka i. För att nå dit behövs ett samverkansforum mellan kommun, politik samt brottsförebyggande råd.

Riktade förebyggande insatser

Genom att göra tidiga och riktade insatser till unga människor, ska kriminalitet/brottslighet minska.

Stöd för ungas utveckling

Vi vill att ungdomskriminaliteten ska vara låg eller helst ingen alls. Vi satsar därför på tidiga individuella insatser, där kommunen arbetar tillsammans med närpolisen för att få fram en gemensam bild av läget.

Bra restaurangmiljöer

Vi arbetar tillsammans med polisen och restaurangerna i kommunen för att skapa en bra restaurangmiljö som är trygg för alla. Det innebär utbildning och kunskap om alkohollagen och att vi gemensamt ansvarar för att lagar och ordningar följs.  

Bra trafiksäkerhetsmiljö

I Strängnäs kommun ska samhällsplaneringen ge trafiksäkra miljöer där fordon, människor, boende och stadsmiljöer kan fungera i de gemensamma miljöerna.Kommunens säkerhetsråd arbetar löpande med utveckling av åtgärder för att förbättra stadsmiljön. 

Organiserad brottslighet

Att förebygga risker för att grov organiserad brottslighet etableras och kan verka i kommunen.

Omsorg och hjälp