Tillgänglighetsredogörelser

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker strangnas.se.

På denna sida listar vi de webbplatser och tjänster som ingår i Strängnäs kommuns digitala service och som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer om lagen på myndigheten för digital förvaltnings webbplats. Vi upplyser även om de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunövergripande

Tillgänglighetsredogörelse för strangnas.se

Webbplats: strangnas.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på strangnas.se. Vi har flera hjälpmedel för att underlätta för våra besökare:

Aktuella datum

 • Webbplatsen publicerades: 2018-10-29
 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2022-11-22
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2023-03-16
 • Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem: 2023-12-30

Tillgänglighet på strangnas.se

Lyssna

Du kan få texten på strangnas.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" på varje sida.

Tabba dig fram

strangnas.se är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus.

Översättning

Webbplatsen har en funktion som använder sig av Googles översättningsverktyg som finns i sidhuvudet.

Responsiv

strangnas.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du besöker webbplatsen från en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Webbstandard

Vi strävar efter att följa riktlinjerna i webbriktlinjer.se som är de officiella riktlinjerna för offentliga webbplatser.

Brister i tillgänglighet på strangnas.se

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

PDF-dokument

Ett arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument.

Formulär och e-tjänster

Ett arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa formulär och e-tjänster.

Integrerade system till webbplatsen

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa tredjepartsprodukter såsom webbplatser eller system som används på strangnas.se, är ett långsiktigt arbete och sker i samverkan med leverantörer. Vårt mål är att komma tillrätta med tillgänglighetsproblem genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att leverera tillgängliga lösningar.

Filmer

Många av de filmer som är publicerade på strangnas.se är inte tillgänglighetsanpassade, det vill säga de saknar undertexter och syntolkning. Vi följer utvecklingen av automatiska lösningar och arbetar med att ta fram arbetssätt för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Skicka e-post till kommunikation@strangnas.se eller ring 0152-291 00 och beskriv ditt ärende.

Kontroll av tillgängligheten på strangnas.se

Sitevisions inbyggda tillgänglighetskontroll

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Siteimproves tjänst för tillgänglighet

Vi använder även granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen.

Manuella kontroller

Vi är fullt medvetna om att det krävs manuella granskningar av tillgängligheten på webbplatsen. Dessa granskningar görs vid större förändringar eller när vi tar fram en ny webbplats. Dessa görs som oftas av externa tillgänglighetsexpterter, men vi arbetar för att höja vår kompetens för att kunna sköta dessa granskningar på egen hand i så hög utsträckning som möjligt.

Tillgänglighetsredogörelse för etjanster.strangnas.se

Webbplats: etjanster.strangnas.se

Selfpoint är den plattform som kommunen använder för att erbjuda invånare och företagare möjlighet att utföra sina ärenden digitalt med hjälp av våra e-tjänster. Här beskriver vi hur etjanster.strangnas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Aktuella datum

 • Webbplatsen publicerades: 2020-08-15
 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2023-03-17
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2023-03-17

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet för etjanster.strangnas.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Sidorna saknar rubrik och korrekt rubrikstruktur.
 • Användaren förvarnas inte alltid om att en länk öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • Sidan saknar <nav>-element.
 • Sidan saknar <main>-element.
 • Sidan saknar en utpekad sökfunktion.
 • Sidan har ett fel i html-koden som bryter mot WCAG.
 • Sidan har ett flertal fel i html-koden utöver WCAG.
 • Sidan har ett flertal formulärobjekt med placeholdertext som inte tycks upprepas någon annanstans.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Formulärsobjekt som saknar beskrivning eller har för kort beskrivning.
 • Vissa bilder har inte, eller har en för kort beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver använda innehåll från etjanster.strangnas.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kontakta då gärna oss för atts e hur vi kan hjälpa dig.

Skicka din fråga via e-post till kontaktcenter@strangnas.se

Tillgänglighetsredogörelse för Chefs och medarbetarportalen

Intern webbplats för chefer och medarbetare på Strängnäs kommun. Portalen innehåller lagar, kollektivavtal, policys, riktlinjer och rutiner.

Nedan är en beskrivning av tillgängligheten för den portal som levereras av Visma. Inom Strängnäs kommun håller vi på att se över tillgängligheten för de lokala anpassningar som gjorts av den portal vi administrerar. Vi dokumenterar resultatet på denna sida så snart denna granskning är klar.

Det här dokumentet beskriver hur Visma Draftits portaler uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Aktuella datum

 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2021-12-07
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2021-12-21
 • Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2024.

Hur tillgängliga är portalerna?

Vi är medvetna om att delar av portalerna inte är helt tillgängliga. För vissa andra delar av portalerna kan vi inte garantera tillgängligheten, eftersom våra kunder har möjlighet att göra egna anpassningar och lägga till eget innehåll.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga
Användning med nedsatt synförmåga
Användning med nedsatt färgseende
Användning utan hörsel
Användning med nedsatt hörsel
Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
Användning med nedsatt rörlighet
Användning med känslighet för flimmer
Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av en portal?

Om du behöver innehåll från en portal som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra portalernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Innehåll som inte är text kan sakna textalternativ som tjänar samma syfte
 • Video kan sakna alternativ
 • Syntolkning kan saknas
 • Syntolkning av förinspelat material kan saknas
 • Information, struktur och relationer kan förmedlas enbart genom presentation
 • Färg kan användas som det enda visuella sättet att använda information
 • Det kan saknas sätt att kontrollera ljud
 • Vissa sidor har otillräckligt stöd för tangentbordsstyrning.
 • Vissa sidor innehåller tangentbordsfällor.
 • Funktioner för att pausa/stoppa/dölja innehåll kan saknas
 • Möjlighet att hoppa över grupperat innehåll saknas.
 • Sidtitlar kan vara missvisande
 • Vissa sidor har en felaktig fokusordning.
 • Syftet med länkar kan saknas
 • Det finns endast ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning webbsidor.
 • Rubriker och ledtexter kan vara missvisande
 • Vissa sidor saknar indikationer för tangentbordsfokus.
 • Information om språk kan saknas
 • Information om språkförändringar kan saknas
 • Där innehållet kräver inmatning från användaren kan ledtexter och instruktioner saknas
 • Förebyggande av fel kan saknas
 • Ledtexter och instruktioner kan saknas
 • Förslag vid felhantering saknas
 • Parsning kan vara ofullständig
 • Vissa sidor lever inte upp till kraven om statusmeddelanden.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Innehåll som inte är text kan sakna textalternativ som tjänar samma syfte
 • Video kan sakna alternativ
 • Syfte med inmatningsfält kan saknas
 • Färg kan användas som det enda visuella sättet att använda information
 • Textkontrasten kan vara för låg
 • Kontrasten i användargränssnitt och för grafiska objekt kan vara för låg
 • Popup-fönster kan förekomma
 • Vissa sidor har otillräckligt stöd för tangentbordsstyrning.
 • Vissa sidor innehåller tangentbordsfällor.
 • Funktioner för att pausa/stoppa/dölja innehåll kan saknas
 • Möjlighet att hoppa över grupperat innehåll saknas.
 • Sidtitlar kan vara missvisande
 • Vissa sidor har en felaktig fokusordning.
 • Syftet med länkar kan saknas
 • Det finns endast ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning webbsidor.
 • Rubriker och ledtexter kan vara missvisande
 • Vissa sidor saknar indikationer för tangentbordsfokus.
 • Där innehållet kräver inmatning från användaren kan ledtexter och instruktioner saknas
 • Förebyggande av fel kan saknas
 • Ledtexter och instruktioner kan saknas
 • Förslag vid felhantering saknas
 • Vissa sidor lever inte upp till kraven om statusmeddelanden.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Färg kan användas som det enda visuella sättet att använda information
 • Textkontrasten kan vara för låg
 • Kontrasten i användargränssnitt och för grafiska objekt kan vara för låg
 • Förebyggande av fel kan saknas
 • Vissa sidor lever inte upp till kraven om statusmeddelanden.

Problem vid användning utan hörsel

 • Ljud kan sakna alternativ
 • Textbeskrivningar till förinspelat material kan saknas
 • Textbeskrivningar av direktsänt material kan saknas

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Ljud kan sakna alternativ
 • Textbeskrivningar till förinspelat material kan saknas
 • Textbeskrivningar av direktsänt material kan saknas
 • Det kan saknas sätt att kontrollera ljud

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa sidor har otillräckligt stöd för tangentbordsstyrning.
 • Vissa sidor innehåller tangentbordsfällor.
 • Funktioner för att pausa/stoppa/dölja innehåll kan saknas
 • Vissa sidor har en felaktig fokusordning.
 • Syftet med länkar kan saknas
 • Det finns endast ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning webbsidor.
 • Vissa sidor saknar indikationer för tangentbordsfokus.
 • Den visuellt presenterade texten i det automatiskt tydliggjorda namnet kan saknas för komponenter i användargränssnitt som har ledtexter som innehåller text eller bilder av text
 • Där innehållet kräver inmatning från användaren kan ledtexter och instruktioner saknas

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Den visuellt presenterade texten i det automatiskt tydliggjorda namnet kan saknas för komponenter i användargränssnitt som har ledtexter som innehåller text eller bilder av text

Problem vid användning med känslighet för flimmer

 • Flimrande innehåll kan förekomma

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Popup-fönster kan förekomma

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av inloggad.draftit.se.

Utbildning och barnomsorg

Övergripande

Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänst för kommunal förskola, grundskola och fritids

Webbplats: strangnas.ist-asp.com

IST har som mål att alla ska kunna använda våra digitala produkter och tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, minst nivå AA.

Aktuella datum

 • Denna redogörelse uppdaterades: 2022-11-23

Brister i tillgänglighet

IST’s produkter och tjänster är delvis i överensstämmelse med lagen om tillgänglighet till digital service. Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för de webbplatser och digitala tjänster som omfattas av nyss nämnda lag. I direkt anslutning till respektive bekräftad brist anger vi vilket krav ur WCAG 2.1 denna brist ej validerar till.

 • Vissa element går inte att nå vid navigation med enbart tangentbord (WCAG 2.1.1)
 • Navigationen går inte att hoppa över vid användning av skärmläsare (WCAG 2.4.1)
 • Vissa element har inte en tydlig fokus-indikator vid navigation med tangentbord (WCAG 2.4.7)

IST redovisar på en övergripande nivå de brister inom digital tillgänglighet som vi kunnat identifiera i våra publika digitala produkter och tjänster. Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera och anmäla brister.

IST har som mål att alla ska kunna använda våra digitala produkter och tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, minst nivå AA.

Kontroll av tillgängligheten i e-tjänsten

Vi gör manuella granskningar av våra produkter löpande. Vi använder även ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Slutanvändare kontaktar enklast sin egen kommun, kommuner kan rapportera till oss via vårt kundstöd.

Tillgänglighetsredogörelse för exam.net

Webbplats: exam.net/teacher-login

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats av leverantrören som återkommer med det inom kort.

Tillgänglighetsredogörelse för Skola24

 

Webbplats: strangnas.skola24.se

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats av leverantören. Inväntar svar

Förskola

Tillgänglighetsredogörelse för förskoleappen

Webbplats: forskoleappen.se/strangnas

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats, men är ännu inte framtagen. Leverantören återkommer så fort den är publicerad.

Grundskola

Tillgänglighetsredogörelse för grundskolans lärplattform i Strängnäs kommun

Webbplats: https://strangnas.quiculum.se

Quiculum AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt
ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Quiculum.se uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända
tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda
dem.

Aktuella datum

 • Webbplatsen publicerades: 2011-08-10
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2023-04-25
 • En revision av tillgänglighetsredogörelsen ska göras senast 2024-06-01

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Quiculum är medvetet om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se
avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Quiculum.se som inte är tillgängligt för dig, men som
är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du
kontakta oss genom att:
• skicka e-post till info@Quiculum.se
• ringa 018-430 09 00
Quiculum svarar normalt samma dag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du
upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi
inte uppfyller lagens krav, maila oss på info@Quiculum.se så att vi får veta att
problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar
ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om
tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital
förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid synnedsättning

Bakgrundsfärgen är ljusgrå. Det går inte att välja annan bakgrund. På vissa ställen
används vit text på grå botten.

I vänstermarginalen finns ikoner för val av funktion. Ikonerna är inte riktigt
illustrativa och kan ta tid att vänja sig vid. Speciellt för administratörer som har
tillgång till många funktioner. Förklarande text till ikonerna kan fällas ut längst ner
i vänstermarginalen.

Vid omdömesmarkering så används färgade rutor för att markera olika omdömen.
Vid färgblindhet så kan det vara otydligt eller förvirrande för personer som inte har
förmågan att skilja på vissa färger. Skolan kan dock anpassa denna funktion genom
att välja färger som fungerar i samråd med användarna. Färger används också i
andra sammanhang t ex vid närvarorapportering och statistik.

Problem vid hörselnedsättning

Quiculum tillhandahåller instruktionsfilmer på youtube för vissa funktioner.
Filmerna har en berättarröst och för närvarande är inte filmerna textade.

Problem vid kognitiv funktionsnedsättning

Utvecklarna har alltid ambitionen att använda enkelt språk och tydliga instruktioner
och förklarande text. Det kan hända att vissa funktioner kan vara tvetydiga eller
svårtolkade och i så fall så kan supporten omgående förtydliga eller förenkla texten.
Quiculum är ett mycket omfattande system med en stor mängd funktioner.
Förklaringstexter finns på många funktioner, antingen utskrivna i klartext eller så
dyker förklaringstexten upp om man hovrar med muspekaren över respektive
funktion. Förklaringstexter utvecklas och läggs till kontinuerligt efter behov som
supportavdelningen upptäcker.

Problem vid nedsatt rörelseförmåga

Quiculum kräver förmåga att använda mus eller annat pekdon. I dagsläget går det
inte att använda Quiculum med enbart tangentbord.
För användare som har svårt att använda musen med precision så rekommenderar
supporten att användaren zoomar upp förstoringen av sidan. På så sätt förstoras
ytorna som användaren har att klicka på.

Problem då man inte behärskar svenska språket

Alla sidor i Quiculum går att få översatta till annat språk genom att använda
översättningsfunktionen i webbläsaren.

App:

Quiculum har utvecklat en app för lärare, elever och vårdnadshavare. En ny
uppdatering kommer att lanseras vårterminen 2023. Den nya uppdaterade appen har
anpassats med tanke på användare med olika typer av nedsatt förmåga. Elever och
vårdnadshavare ska enkelt och lättillgängligt kunna komma åt all information i
appen. Lärare kan hantera de enklare delarna av sitt arbete genom appen.
Funktionen elevkort saknas och kommer att lanseras i nästa uppdatering av appen.
En revision av appens tillgänglighet kommer att göras vårterminen 2024.

Anpassning av tillgänglighet

Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft i
januari 2019. De befintliga webbplatser som fanns före 23 september 2020 fick
ingen fast gräns för anpassning av tillgängligheten. Quiculums användargränssnitt
är till största delen utvecklat innan 2020. Ambitionen är att tillgängliggöra
informationen för alla användare vart efter nya gränssnitt utvecklas och nya funktioner läggs till.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Quiculum.se.
Självskattningen är genomförd av Quiculums supportteam i samarbete med en
rektor.

Gymnasium

Tillgänglighetsredogörelse för gymnasieantagning.vastmanland.se/

Webbplats: https://www.gymnasieantagning.vastmanland.se/

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats. Inväntar svar.

Vuxenutbildning

Tillgänglighetsredogörelse för vuxenutbildningens utbildningsportal

Webbplats: strangnas.alvis.se/

Informationen håller på att uppdateras, kommer inom kort

Aktuella datum

 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2020-03-19
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2021-01-28

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Informationen håller på att uppdateras, kommer inom kort

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Informationen håller på att uppdateras, kommer inom kort

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Vissa redaktörstexter publicerade före 23 september 2020 kan ha felaktig strukturell ordning.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av Alvis. Vi gör även löpande manuella granskningar av webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse för vuxenutbildningens lärplattform

Webbplats: eu1.itslearning.com

Idagsläget finns endast en tillgänglighetsredogörelse på engelska. Leverantören återkommer snarast med redogörelse på svenska.

Aktuella datum

 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2019-01-31
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2019-01-31

Åtgärder för att stödja tillgänglighet

Itslearning vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgänglighet på vår plattform:

 • Vi har ett dedikerat tillgänglighetsteam som arbetar med att förbättra tillgängligheten i vår plattform. ´
 • Vi inkluderar tillgänglighetsaspekter i våra interna policys.
 • Vi erbjuder kontinuerlig utbildning i tillgänglighet för vår personal.
 • Vi fastställer tydliga mål och ansvar för tillgänglighetsarbetet

Status

Itslearning är utformat för att uppfylla WCAG 2.1 AA:

WCAG 2 Overview | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C  specificerar tillgänglighetskrav för produktutformning och utveckling. Det definierar tre nivåer av överensstämmelse: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA.

Även om vårt mål är WCAG 2.1 nivå AA, har vi även tillämpat vissa framgångskriterier för Nivå AAA. Till exempel är våra användargränssnittskomponenter utformade för att uppfylla både AA- och AAA-kraven för färgkontrast

Hur vi testar tillgänglighet

Vi har testat ett representativt urval av sidor och funktioner i itslearning. Som ett resultat har vi identifierat brister som antingen redan har åtgärdats eller är på väg att åtgärdas. Vår tillgänglighetsförklaring är baserad på rigorösa tester, åtgärder och omtestning och reflekterar den aktuella statusen. Den kommer att uppdateras när vi gör ändringar och förbättringar. Det kan finnas överträdelser av riktlinjerna på sidor som vi inte har testat, och vi uppskattar dina synpunkter så att dessa fel kan rättas till så snart som möjligt.

WCAG 2.1-riktlinjer

Princip 1: Varseblivbarhet

Information och användargränssnittskomponenter måste kunna presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Kriterier

Kommentarer

1.1.1          

Icke-textinnehåll

Vissa sidor har bilder utan text och formulärelement utan korrekta etiketter. Detta kommer att åtgärdas under 2023

 

1.3.1 Information och relationer

Vissa rubriker och formulär är inte i överensstämmelse. Detta kommer att åtgärdas under 2023 

 

1.4.1 Användning av färg

Vissa sidor använder färg för att förmedla information. Detta kommer att åtgärdas under 2023

1.4.3 Kontrast (minimum)

Vissa sidor har text med låg kontrast. Detta kommer att åtgärdas under 2023

1.4.4 Ändra textstorlek

Att ändra textstorlek kan leda till problem med att läsa text i ett inmatningsfält på en sida. Detta kommer att åtgärdas under 2023

 

1.4.10 Återflöde

En del sidor har äldre användargränssnittskomponenter som inte fungerar optimalt vid förstoring av sidan med 400% eller mer. Detta kommer att åtgärdas under 2023.

 

1.4.11 Kontrast för icke-textinnehåll

En del användargränssnittskomponenter har inte tillräckligt hög kontrast. Detta kommer att åtgärdas under 2023

1.4.13 Innehåll vid hovring eller fokus.

En sida har innehåll som är synligt när man håller musen över testen men inte när man använder fokus via tangentbordet. Detta kommer att åtgärdas under 2023.

Princip 2: Hanterbarhet

Användargränssnittskomponenter och navigering måste vara hanterbara.

Kriterier

Kommentarer

2.1.1 Tangentbord

Kalender- och redigera användarprofilsidorna innehåller funktionalitet som inte kan användas enbart med tangentbordet. Detta kommer att åtgärdas under 2023.

2.4.1 Bypass block

En del sidor har dolda rubriker utan innehåll, vilket kan göra det svårt att navigera via rubriker. Detta kommer att åtgärdas under 2023

2.4.2 Sidtitel

En del sidor har inte en informativ beskrivning. Detta kommer att åtgärdas under 2023.

2.4.3 Fokusordning

Kalendern har en fokusordning som i vissa arbetsflöden kan verka vara i fel ordning.

2.4.4 Länks syfte ( i kontext)

En del sidor har länkade bilder utan alternativ text och text i länkar som inte är tillräckligt beskrivande. Detta kommer att åtgärdas under 2023

2.4.5 Flera sätt

En del innehåll i itslearning är inte upptäckbart på annat sätt än via menyn

2.4.6 Rubriker och etiketter

En del sidor har dolda rubriker utan innehåll, vilket gör det svårt att förstå sidan. Detta kommer att åtgärdas under 2023.

 

2.4.7 Synligt fokus

En del utdaterade användargränssnitskomponenter saknar eller har mindre än idealiska fokusindikatorer. Detta kommer att åtgärdas under 2023

Princip 3: Förståelighet

Information och användargränssnittets funktion måste vara begripliga.

Kriterier

Kommentarer

3.1.2 Språkfördelar

Språkvalet innehåller ett fel. Detta kommer att åtgärdas under 2023

3.2.2 Vid inmatning

Vissa sidor förändras avsevärt efter formulärförändringar.

3.3.2 Etiketter eller instruktioner.

Vissa formulär har felaktiga etiketter. Detta kommer att åtgärdas under 2023

3.3.4 Felhantering (juridiska, finansiella, data)

I vårt testverktyg kommer tester med enbart framåt-navigering inte att uppfylla detta kriterium.

Princip 4: Robust

Innehållet måste vara tillräckligt robust för att kunna tolkas pålitligt av olika användaragenter, inklusive hjälpmedelsteknik

Kriterier

Kommentarer

4.1.1 Parsing

Koden är inte korrekt på alla sidor

4.1.2 Namn, roll, värde

Vissa gränssnittskomponenter saknar korrekta roller. Detta kommer att åtgärdas under 2023.

4.1.3 Statusmeddelanden.

Vissa sidor har statusmeddelanden som inte läses upp av skärmläsare. Detta kommer att åtgärdas under 2023

Kompabilitet med webbläsare och hjälpmedelsteknik

Itslearning är utformat för att vara kompatibelt med följande hjälpmedelstekniker:

 • Chrome med Jaws på Windows
 • Firefox med NVDA på Windows
 • Safari med Voice Over på macOS

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten i itslearning bygger på följande tekniker för att fungera med en kunds specifika kombinationer av webbläsare och eventuella hjälpmedelstekniker eller tillägg:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Utvärderingsmetod

Vår huvudsakliga metod för utvärderingen var genom en rigorös intern självutvärdering. En extern utvärdering av ett urval av grundläggande funktioner genomfördes av Funka i januari 2019. Baserat på deras feedback har vi redan förbättrat text och färgkontraster i många delar av plattformen och arbetar med att förbättra enhetligheten genom att införa gemensamma komponenter som är tillgängliga

Uppleva och göra

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.strangnas.se

Webbplats: bibliotek.strangnas.se

Biblioteken i Strängnäs står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Aktuella datum

 • Webbplatsen publicerades: 2017-01-15
 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2020-09-15
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2022-07-22
 • Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem: 2021-03-31

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från bibliotek.strangnas.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela biblioteken. E-posta till bibliotek@strangnas.se eller kontakta oss på telefon 0152-296 70.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäckt problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela biblioteket så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. (WCAG AA 1.4.3 och WCAG AA 1.4.11)

Oskäligt betungande anpassning

Strängnäs bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under andra kvartalet 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.strangnas.se.

Granskning har skett manuellt samt med verktygen Siteimprove Accessibility Checker, Funkify och Wave.

Tillgänglighetsredogörelse för fri.strangnas.se/bokning

Webbplats: http://fri.strangnas.se/bokning/

Följande redogörelse berör e-tjänsterna FRI Webb-Bokning, FRI Webb-Förening, FRI Webb-Bidrag samt FRI Passbokning som levereras och underhålls av Idavall Data AB. Samlingsbegreppet e-tjänster innefattar dessa fyra e-tjänster.

Aktuella datum

Granskning och anpassning av samtliga e-tjänster genomfördes Juni 2020 - September 2020.

 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2020-09-15
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2020-09-15

1. Lagen om tillgänglighet till digital service

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. De e-tjänster som Idavall Data levererar faller inom ramen för denna kategori.

Som leverantör till offentlig sektor är det paragraf 11 i lagen som gör att våra e-tjänster berörs:

11 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

1.1 Kravspecifikation

Digital service förutsätts uppfylla dessa krav om den följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG.

1.2 Undantag

Lagen ger visst utrymme för undantag i direktiven om specifika delar anses vara "oskäligt betungande att fullgöra" (12 §).

2. Hur våra e-tjänster uppfyller kraven

Idavall Data e-tjänster är till stora delar förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Notera att denna redogörelse förutsätter att e-tjänsterna är av följande version eller senare:

 • FRI Webb-Bokning: version 5.1.0 (2020-08-17)
 • FRI Webb-Bidrag: version 5.1.0 (2020-09-08)
 • FRI Webb-Förening: version 5.1.0 (2020-09-17)

3. Hur våra e-tjänster har testats

Samtliga publika sidor i våra e-tjänster har granskats enligt WCAG 2.1 nivå AA. Granskning och anpassning av samtliga e-tjänster genomfördes Juni 2020 - September 2020.

3.1 Externa verktyg

Vår primära arbetsmetod har varit att testa varje enskild sida i våra e-tjänster i ett testverktyg som bland annat kontrollerar följande:

 • Att sidans HTML struktur är i enighet med WCAG 2.1 nivå AA.
 • Att sidans kontraster och färgsättningar är i enighet med WCAG 2.1 nivå AA.
 • Att input-fält och rubriker är i enighet med WCAG 2.1 nivå AA.

Verktyget kontrollerar dessutom delar som inte nödvändigtvis faller inom ramen för de nya direktiven - men som trots detta är värdefulla ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har även försökt anpassa e-tjänsterna enligt dessa riktlinjer. Exempel är:

 • Kompabilitet - att sidan fungerar väl i majoriteten av marknadens vanligaste webbläsare och mobila operativsystem.
 • Standarder - validering av HTML och CSS enligt W3C standards.
 • Användarvänlighet - att sidan uppfyller "best practice" riktlinjer för ledande standarder som usability.gov samt W3C Best Practices.

3.2 Enhetstest

Stora delar av e-tjänsternas kodbas (back-end) testas automatiskt innan ny version släpps. Detta sker via så kallade enhetstest. Enhetstest består av programkod som skrivits med avsikt att testa applikationernas funktionalitet genom att anropa program-metoder och jämföra resultatet från dessa med ett förväntat resultat.

4. Kända avvikelser

Krav som gäller framför allt video, ljud och till viss del även bilder - är inte applicerbara på våra e-tjänster då dessa till stor del är helt text-baserade. Övriga punkter som vi är medvetna om att det kan finnas brister kring är:

Våra e-tjänster innehåller fortfarande knappar vars begäran inte kan ångras i direkt anslutning till genomförandet. Exempel på detta kan vara genomförandet av en bokning, bokningsförfrågan eller redigering av data.

Det finns vissa olikheter i felhanteringen i våra e-tjänster. Medan vissa sidor redovisar fel så tydligt det går - finns det andra delar av tjänsterna där oväntade fel fortfarande kan ge otydliga resultat med bristande meddelanden.

5. Frånsägande av ansvar

Våra kunder erbjuds möjligheten att i viss grad själva påverka innehåll och utseende i våra e-tjänster. Våra kunder kan själva påverka bland annat följande:

 • Texter: kunden har möjlighet att själv ändra informationstexter så som allmän information, hyresregler eller objektinformation.
 • Länkar: kunden har möjlighet att själv lägga till länkar i vissa av ovan nämnda texter.
 • Färger: kunden har möjlighet att själv byta bakgrundsfärg på t.ex. underrubriker.

Detta innebär att krav som vi anser oss uppfylla när en e-tjänst används i sitt originalutformande kan komma att äventyras om våra kunder själva inte är uppmärksamma och noggranna med information som de lägger till och hur den presenteras. Idavall Data kan därför inte ta ansvar för eventuella brister i direktiven som orsakas av information, länkar eller färger tillagda - eller justerade av kunden själv.

Vi uppmanar därför våra kunder att vara noggranna vid redigering av e-tjänsternas innehåll och de välkomnas att kontakta oss för rådgivning.

6. Rapportering av brister

Kraven för att uppfylla WCAG 2.1 nivå AA är komplexa och ibland svårtolkade. Vi välkomnar därför att eventuella brister rapporteras till oss varefter dessa kommer adresseras.

Rapportering av brister görs via e-post till supporten@idavall.se eller via telefon 0471-136 00.

Tillgänglighetsredogörelse för batplats.strangnas.se/

Strängnäs Kommun org.nr: 212000-0365 är ägare av domänen https://batplats.strangnas.se/ och beställare av systemet samt driften av siten. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur https://batplats.strangnas.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Aktuella datum

 • Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem: Q1 2023

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll och de funktioner som beskrivs nedan uppfyller inte för närvarande alla kriterier i WCAG.

Externa filer

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Användning av färger

Det används idag färger för vissa länkar som har för lågt kontrastvärde i visningen mellan inaktiv eller markerad länk.

Språk

För att underlätta för de som får webbplatsen uppläst, så ska det i kod anges vilket språk som innehållet är skrivit på. På webbplatsen är det inte tillräckligt tydligt om man valt svenska som är standard eller någon av de andra ländernas version.

Menyer, länkar och navigation med hjälp av tangentbordet

Vissa undersidor har en egen navigation som skiljer sig från den övergripande menyn. Fokusmarkering för länkar och knappar behöver förbättras.

Kontakt, hamnkontoret

Om du som besökare i gästhamnen inte kan tillgodogöra dig viktig information på denna webbplats kan du kontakta Strängnäs Kommun:

Telefon: 0152-29100
E-post: hamnar@strangnas.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta DIGG

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta systemansvariga


Tillgänglighetsredogörelse för StudyAlong.se

Webbplats: https://www.studyalong.se/strangnaskulturskola

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur studyalong.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Aktuella datum

 • Webbplatsen publicerades: ?
 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2022-04-12
 • Denna redogörelse uppdaterades: 2022-04-14
 • Ambition att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem: ?

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Identifierade brister beskrivs nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, skriv tjänstens webbadress eller sidnamn samt vilket problem eller brist du upplevt och skicka e-post till support@studyalong.se så att vi får veta att problemet finns.

Identifierade tillgänglighetsproblem:

 • Framgångskriterium 1.3.1 - Ange i kod vad sidans olika delar har för roll.
 • Framgångskriterium 2.4.2 - Skriv beskrivande sidtitlar.
 • Framgångskriterium 2.4.4 - Skriv tydliga länkar.
 • Framgångskriterium 2.4.10 - Använd avdelningsrubriker för att förtydliga innehåll.

Identifierade tillgänglighetsproblem som är mindre vanliga på webbplatsen:

 • Framgångskriterium 1.3.3 - Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken.
 • Framgångskriterium 1.4 - Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.
 • Framgångskriterium 2.4.6 - Skriv beskrivande rubriker och etiketter.
 • Framgångskriterium 3.3.2 - Skriv beskrivande rubriker och etiketter.
 • Framgångskriterium 3.3.1 - Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt.
 • Framgångskriterium 3.3.3 - Ge förslag på hur fel kan rättas till.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 augusti 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Studyalong.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Framgångskriterium 1.2.1 - Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video.
 • Framgångskriterium 1.2.2 - Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer).
 • Framgångskriterium 1.2.3 - Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning genom intern testning av studyalong.se.

Bygga, bo och miljö

Trafik och resor

Arbete och företagande

Webbplats: lokalguiden.se/lediga-lokaler/strangnas

Tillgänglighetsredogörelse har efterfrågats av leverantören. Inväntar svar

Kommun och politik

Webbplats: dialog.strangnas.se/

En tillgänglighetsredogörelse för denna portal kommer inte tas fram då tekniken är föråldrad och leverantören slutat ge support för verktyget. Ny lösning ska tas fram.

Tillgänglighet för Quickchannel

Quickchannel står bakom den här plattformen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda plattformen. Det här dokumentet beskriver hur Quickchannel uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Aktuella datum

 • Senast genomförd tillgänglighetsgranskning: 2021-06-01
 • Denna redogörelsen uppdaterades: 2021-06-01

Hur tillgänglig är Quickchannel?

Vi är medvetna om att delar av platformen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av plattformen?

Om du behöver innehåll från Quickchannel som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till support@quickchannel.com

Rapportera brister i plattformens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra plattformens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om plattformens tillgänglighet

Den här plattformen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Inte alla delar av plattformen är mobilvänliga.
 • Om du använder den engelska versionen finns det delar av produkten där språket är på svenska.
 • Språket är i allmänhet inte lätt att förstå.

Problem med användning utan syn

 • Skärmläsare läser fel typ av inmatningsfält när de skapar en ny layout.
 • Skärmläsare läser inte av allt innehåll i plattformen.

Problem med användning med nedsatt syn

 • Inte alla delar av plattformen är tillgängliga med förstoring upp till 200 procent.
 • Vissa etiketter läser inte korrekt med skärmläsaren.
 • Vissa etiketter läses inte av exempelvis "kategori" och "cast" under programfilen.

Problem med användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Navigering med tangentbord fungerar inte för att välja layout.
 • Navigering med tangentbord fungerar inte för att välja programbild.
 • Navigering med tangentbord fungerar inte för att nå information om hjälpverktygstips för inmatningsfält.

Problem med användning med kognitiv funktionsnedsättning

 • Det är inte ett sammanhängande språk i hela produkten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

 • Inte alla delar av plattformen är mobilvänliga.
 • Om du använder den engelska versionen finns det delar av produkten där språket är på svenska.
 • Språket är i allmänhet inte lätt att förstå.
 • Undertexter för livevideo.
 • Teckenspråk livevideo.
 • Syntolkning erbjuds eller möjlighet till sekundärt ljudspår

Problem med användning utan syn

 • Skärmläsare läser fel typ av inmatningsfält när de skapar en ny layout.
 • Skärmläsare läser inte av allt innehåll i plattformen.

Problem med användning med nedsatt syn

 • Inte alla delar av plattformen är tillgängliga med förstoring upp till 200 procent.
 • Vissa etiketter läser inte korrekt med skärmläsaren.
 • Vissa etiketter läses inte av ex. "kategori" och "cast" under programfilen.

Problem med användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Navigering med tangentbord fungerar inte för att välja layout.
 • Navigering med tangentbord fungerar inte för att välja programbild.
 • Navigering med tangentbord fungerar inte för att nå information om hjälpverktygstips för inmatningsfält.

Problem med användning med kognitiv funktionsnedsättning

 • Det är inte ett sammanhängande språk i hela produkten.

Hur vi testat plattformen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Quickchannel plattformen som når våra kunder.

Axess lab har gjort en oberoende granskning av Quickchannels externa delar av platformen som når tittarna, vilket inkluderar mötesmodulen och spelaren.

Anmäl brister

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2023