Toppbild

Södra Stadsskogen

 

Södra Stadsskogen 

 

Beskrivning

Planering pågår för ett nytt bostadsområde med 300 - 400 nya bostäder med friliggande enfamiljshus, rad- och kedjehus och flerfamiljshus. Område beläget norr om befintlig bebyggelse vid Finninge och Västerportsrondellen. Området ligger inom gång- och cykelavstånd till resecentrum vilket gör det prioriterat att utveckla för bostäder. Omfattningen på området gör att en utbyggnad i etapper planeras. Den tekniska försörjningen med exempelvis vatten och avlopp gör att den första etappen bör ligga intill Tryffelstråket.

Nuläge

Arbetet med en detaljplan pågår, se vidare enligt länk nedan.

Inriktningen i tidplanen är att möjliggöra inflyttning i en första etapp under 2019/2020. Den första etappen beräknas innehålla en blandning av flerbostadshus och rad-/kedjehus. I senare etapp planeras även för friliggande hus.

Länkar

Detaljplan

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon: 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

 

Status

Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >