Toppbild

  • Gorsingeskogen-illustration.jpg
  • Gorsingeskogen-snedbild.jpg

 

Strängnäs etableringspark

 

Beskrivning

Projektet omfattar cirka 140 ha planlagd mark för industri- och handelsändamål. Kommunen äger cirka 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande del om cirka 60 hektar. Området ligger strategiskt placerat i anslutning till väg 55 och E20.

Nuläge

Den första delen av gator håller på att färdigställas parallellt med att de första hyresgästerna har flyttat in. I följande etapper av utbyggnad av området knyts området ihop med Malmby genom en ny gata som ansluts vid korsningen Elofsbergsvägen/Malmbyvägen.

Länkar

www.separk.se
Detaljplan

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >