Toppbild

E-tjänster & blanketter

Här hittar du Strängnäs kommuns alla e-tjänster och blanketter.

Strängnäs kommuns ambition är att de digitala tjänsterna ska bli fler för att du ska kunna uträtta ärenden när det passar dig bäst, dygnet runt, alla dagar i veckan, året om.

Bygga & bo

Fritid, kultur

Företagande

Utbildning & barnomsorg

Synpunkter & felanmälan

e-förslag

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmäla installation av eldstad & rökkanal
 • Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller provsmakning
 • Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer
 • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
 • Anmälan om bassängbad enligt §38 FMH
 • Anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. enligt 38 § FMH
 • Anmälan om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter
 • Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta enligt 38 § FMH
 • Anmälan om installation av cistern
 • Anmälan om kompostering av matavfall
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Anmälan om krossning och sortering
 • Anmälan om misstanke om barn/ungdom som far illa
 • Anmälan om ny verksamhet enligt miljöbalken, MPF 1 kap. 10§
 • Anmälan om sanering av förorenad mark - enligt 28 § FMH
 • Anmälan om solarium enligt 10 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter(2012:5) om solarier
 • Anmälan om start av lotteri
 • Anmälan om värmeuttag ur mark eller vatten
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden för servering av alkoholdrycker enligt 9 kap 11 § alkohollagen
 • Anmälan till kulturskolan
 • Anmälan till prövning
 • Anmälan till tomtkö
 • Anmälan/ansökan om registrering & godkännande av livsmedelsanläggning
 • Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning
 • Anmälningspliktig åtgärd - Attefallshus
 • Ansökan om anpassad kost av medicinska skäl
 • Ansökan om att bli godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV
 • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis
 • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan
 • Ansökan om egensotning
 • Ansökan om färdtjänst
 • Ansökan om föreningsbidrag
 • Ansökan om föreningsbidrag inom socialtjänstens målsättning
 • Ansökan om förhandsbesked
 • Ansökan om försörjningsstöd
 • Ansökan om godkännande av sakkunnig för ventilationskontroll
 • Ansökan om hantering av brandfarlig vara
 • Ansökan om inackorderingsbidrag
 • Ansökan om lov för uppsättning av skylt/ljusanordning
 • Ansökan om lovplacering på fritidshem
 • Ansökan om marklov
 • Ansökan om modersmålsstöd/undervisning
 • Ansökan om mottagande i särskolan (grund- och gymnasieskola)
 • Ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boenden
 • Ansökan om registrering för lotteri enligt 17§ lotterilagen
 • Ansökan om riksfärdtjänst
 • Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg
 • Ansökan om schakttillstånd
 • Ansökan om skolkort och resebidrag
 • Ansökan om skolskjuts
 • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Ansökan om stöd och boende enligt 4 kap 1 § SOL
 • Ansökan om särskilda insatser enligt LSS
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
 • Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara
 • Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning
 • Ansökan om tilläggsbelopp
 • Ansökan om torghandel
 • Ansökan om undantag för kommunal renhållningsföreskrift/ Anmälan om torrtoalett
 • Ansökan om återställningsbidrag för bostadshus
 • Ansökan om ändring i tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
 • Ansökan till gymnasieskola
 • Ansökan till samhällsorientering
 • Ansökan till särskild utbildning för vuxna
 • Ansökan till vuxenutbildning
 • Ansökan/anmälan om Kemisk bekämpning – enligt 2 kap 40 respektive 41 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
 • Avropsblankett för studiehandledning på modersmål
 • Begäran om förändring av studieplan
 • Begäran om planbesked
 • Begäran om tillfällig utökning av personlig assistans
 • Beställning av betyg
 • Boka en dator
 • Boka idrottshall
 • Brandskyddsredogörelse
 • Dexter - logga in och hantera din barnomsorg
 • E-förslag
 • Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning enligt 5 kap 5 § Alkohollagen
 • Felanmälan
 • Fronter
 • Färdtjänst, resa i annan kommun - redovisning
 • Föreningsregister
 • Författarlexikon
 • Inkomstförfrågan
 • Intresseanmälan om att bli eller få språkvän
 • Intresseanmälan om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj
 • Intyg om cistern som tagits ur bruk
 • Intyg om färdigställande av byggnadsarbeten
 • Kartbeställning för nybygge
 • Klagomålsanmälan - bostad
 • Komplettera ansökan om serveringstillstånd
 • Komplettering av bygglovsansökan, utan ärendenummer
 • Kontaktuppgifter för elever
 • Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskild avloppsanordning
 • Ledighetsansökan elev
 • Lotteriredovisning
 • Låna en e-bok
 • Låna en ljudbok
 • Läkarutlåtande för färdtjänst
 • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om flerbostadshus inkl. specialbostäder
 • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om småhus inkl. fritidshus
 • Medborgarförslag
 • Mina sidor, biblioteket (lån, reservationer, förslag m.m.)
 • Närvarokort för föreningar
 • PCB: Anmälan om sanering av fogmassor
 • PCB: Blankett A1-4, Inventeringsprotokoll
 • PCB: Blankett B, Sammanställning av inventerad PCB
 • PCB: Blankett C1-4, Saneringsdokumentation
 • PCB: Blankett D, Sammanställning av sanerad PCB
 • PCB: Åtgärdsplan för sanering
 • Registrera föreningsuppgifter
 • Registrera tillställning i evenemangskalendern
 • Restaurangregister
 • Rivningslov
 • Räkna ut om du är berättigad till försörjningsstöd
 • Samtycke och information för publicering av bild och namn i digital och tryckt media
 • Skolval, byte och uppsägning
 • Snabba pengar - projektbidragsansökan för unga (kultur)
 • Snabba pengar - projektredovisning (kultur)
 • Synpunkter
 • Säg vad du tycker
 • Säg vad du tycker - lättläst
 • Säsongsbokning av lokal/anläggning
 • Sök efter en bok
 • Tekniskt samråd & egen komplettering.
 • Tillbyggnad uterum
 • Tillståndsansökan om att driva enskild/fristående förskola
 • Uppföljning av tilläggsbelopp
 • Uppsägning av modersmålsundervisning
 • Val av allmän förskola och pedagogisk omsorg
 • Val av utförare av hemtjänst enligt LOV
 • Återtagande av ansökan enligt socialtjänstlagen

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30 av E-tjänstesamordnare

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >