Toppbild

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för samtliga politiska organ i Strängnäs kommun. Du kan bland annat följa vilka frågor som beslutats och diskuterats vid bland annat kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.

Om du vill se protokoll som är äldre än tre år, kontakta ansvarig registrator.
 

Kontakt för utlämnande av allmänna handlingar


Kommunstyrelsens diarium:

kommunstyrelsen@strangnas.se
Nedanstående organ tillhör kommunstyrelsens diarium.

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Valberedning


Barn- och utbildningsnämndens diarium

Evelina Fransson 
barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

Kultur- och fritidsnämndens diarium
Sofie Widmark
kultur-ochfritidsnamnden@strangnas.se

Samhällsbyggnadsnämndens diarium
Kristine Vejby
samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se 

Socialnämndens diarium
Sophia Ulfstedt
socialnamnden@strangnas.se

Teknik- och servicenämndens diarium
Christina Alneberg
teknik-ochservicenamnden@strangnas.se

Valnämndens diarium
Lisa Ahlqvist 
valnamnden@strangnas.se

Överförmyndarnämndens diarium

Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Eskilstuna kommun. Nämndens praktiska arbete sköts av Eskilstuna kommun och därför finns nämndens kallelser, handlingar och protokoll på deras webbplats.

Länk till Eskilstunas webbplats: eskilstuna.se/overformyndarnamnden

 

Handlingar och Protokoll

Uppdaterad 2017-10-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >