Toppbild

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2016

På mötet den 24 april godkändes årsredovisningen för 2016. Kommunens resultat uppgår till 69,7 miljoner kronor, att jämföras med budgeterat resultat på 18,5 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 3,8 procent av skatteintäkterna.

Ordning på ekonomin, ett starkt ekonomiskt resultat och en styrmodell som skapar förutsättningar för att det ska finnas en röd tråd från medarbetare till kommunfullmäktiges övergripande mål, är några pusselbitar som lagts under 2016.

I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges fem övergripande mål. Ett av målen, Ekonomi, bedöms vara uppfyllt. Tre av målen, Samhälle, Utbildning samt Vård och omsorg bedöms vara delvis uppfyllda. Ett av målen, Medarbetare bedöms inte vara uppfyllt.

Den samlade bedömningen är att kommunen trots förbättrad ekonomi under 2016 ändå inte når upp till begreppet god ekonomisk hushållning. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen.

De långsiktiga utmaningarna i ekonomin pekar på att framtidens kostnader ökar snabbare än intäkterna om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Läs hela årsredovisningen 2016

 

Uppdaterad 2017-07-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >